ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.070.01; 33.100.01 Říjen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D –
Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN
ETSI EN 302 885-1
V1.1.1

87 5157

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC –
Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 302 885-1 V1.1.1:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 302 885-1 V1.1.1:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje minimální technické vlastnosti a metody měření vyžadované pro přenosné radiotelefony na velmi vysokých kmitočtech (VHF) s integrovaným ručním DSC třídy D pracujícím v určitých kmitočtových pásmech přidělených námořní pohyblivé službě používající buď kanály 25 kHz nebo kanály 25 kHz a 12,5 kHz. Tato norma rovněž specifikuje technické vlastnosti, metody měření a požadované výsledky zkoušek. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

Doporučení ITU-T E.161:2001 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.493-13:2009 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.541-9:2004 nezavedeno

ETSI EN 300 225zavedena v ČSN ETSI EN 300 225 (87 5020) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VKV pro záchranná plavidla

Doporučení ITU-T O.41:1994 nezavedeno

Doporučení ITU-R SM.332-4 nezavedeno

ETSI TR 100 028-1 V1.4.1 nezavedena

Doporučení ITU-R M.1084-4:2001 nezavedeno

ANSI C63.5:2006 nezavedena

IEC 60486-3 nezavedena

ETSI TR 102 273 V1.2.1 nezavedena

ETSI EN 300 338-5 dosud nezavedena

POZNÁMKY

  1. Doporučení ITU-R a ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

  2. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Radiokomunikační řád ITU:2008, dodatek 18.

Radiokomunikační řád je nedílnou součástí Ústavy a Úmluvy ITU, Ženeva 1992, ve smyslu pozdějších předpisů, a je závazný pro členské státy ITU, jejímž členem je Česká republika od roku 1993.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz