ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Říjen 2011

Zkušební metody pro zdicí prvky –
Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

ČSN
EN 772-21

72 2635

Methods of test for masonry units – Part 21: Determination of water absorption of clay and calcium silicate masonry units
by cold water absorption

Méthodes d’essais des éléments de maçonnerie – Partie 21: Détermination de l’absorption d’eau des éléments
de maçonnerie en terre cuite et en silico-calcaire par absorption d’eau froide

Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 21: Bestimmung der Kaltwasseraufnahme von Mauerziegeln und Kalksandsteinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-21:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 772-21:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 771-1 zavedena v ČSN EN 771-1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

EN 771-2 zavedena v ČSN EN 771-2 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

EN 771-3 zavedena v ČSN EN 771-3 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

EN 771-4 zavedena v ČSN EN 771-4 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

EN 771-5 zavedena v ČSN EN 771-5 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

EN 771-6 zavedena v ČSN EN 771-6 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ 00015679,
doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURIng.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 772-21
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2011

ICS 91.100.15

Zkušební metody pro zdicí prvky –
Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků
ve studené vodě

Methods of test for masonry units –
Part 21: Determination of water absorption of clay and calcium silicate masonry units by cold water absorption 

Méthodes d’essais des éléments de maçonnerie – Partie 21: Détermination de l’absorption d’eau
des éléments de maçonnerie en terre cuite
et en silico-calcaire par absorption d’eau froide

Prüfverfahren für Mauersteine –
Teil 21: Bestimmung der Kaltwasseraufnahme
von Mauerziegeln und Kalksandsteinen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-12-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 772-21:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Značky 6

5 Zkušební zařízení 6

5.1 Vodní nádrž 6

5.2 Odvětrávaná sušárna 6

5.3 Váhy 6

6 Příprava vzorků 6

6.1 Odběr vzorků 6

6.2 Sušení 6

7 Postup zkoušení 7

8 Výpočet výsledků 7

9 Vyhodnocení výsledků 7

10 Protokol o zkoušce 7


Předmluva

Tento dokument (EN 772-21:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 2011 musí dát status národní normy, a to buď publikováním identického textu, nebo jejím převzetím, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do listopadu 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků pomocí namáčení do studené vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz