ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Říjen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-5: Zkoušky – Zkrut

ČSN
EN 61300-2-5
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-5:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-5: Tests – Torsion

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-5: Essais – Torsion

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-5: Prüfungen – Torsion

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-5:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-5:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-03-18 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-5 (35 9251) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost kabelových upevňovacích mechanismů optických vláknových zařízení odolávat torzním zátěžím při současném tahovém namáhání, kterým takové mechanismy mohou být vystaveny během instalace či za normálního provozu. Tato zkouška se aplikuje rovněž na upevňovací prvky páskových kabelů (kabely ribbon). Norma specifikuje zkušební výbavu, uvádí postupy provedení zkoušky včetně přípravy vzorku, jeho správné instalace do měřicí sestavy kontrolované měřeními optického útlumu před a po montáži aparatury, monitorování útlumu během zkoušky a konečného měření po zkoušce. Zavádí se postup vyšetřování a hodnocení při zkoušce eventuálně vzniklých mechanických poškození vzorku. Přísnosti zkoušky, spočívající ve třech veličinách, doporučené tahové zátěži, torzního (rotačního) úhlu jednoho cyklu a počtu cyklů, se stanovují celkem pro deset hodnotových tříd stanovených dle kategorie prostředí (U, E, O, C, A, G, S) druhu zkoušeného vzorku (konektory, pasivní součástky, krytí) a typu kabelu (vlákno ve dvou typech ochran, tahovými prvky vyztužený kabel). Norma jmenuje údaje, které je nutno pro zkoušku stanovit.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-03-18 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-5 (35 9251) z července 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-5:2011.

Změny proti předchozím normám

V této edici se změnil název a postup provádění zkoušky, přidaly se obrázky sestavy aparatury pro zkoušku krytí a modifikovaly se přísnosti zkoušky ve smyslu druhu zkoušeného vzorku.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

IEC 61300-3-6zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz