ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Leden 2012

Vodorovné dopravní značení – Materiály
pro dopravní značení – Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

ČSN
EN 13459

73 7019

 

Road marking materials – Sampling from storage and testing

Produits de marquage routier – Échantillonnage sur stock et essais

Straßenmarkierungsmaterialien – Probenahme an rűckgestellter Produktion und Prűfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13459:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13459:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 13459-1 (73 7019) z prosince 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě nedochází k věcným změnám.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1423zavedena v ČSN EN 1423 (73 7011) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

EN 1424zavedena v ČSN EN 1424 (73 7012) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Premixová balotina

EN 1463-1zavedena v ČSN EN 1463-1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

EN 1790zavedena v ČSN EN 1790 (73 7013) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodorovné dopravní značení

EN 1871zavedena v ČSN EN 1871 (73 7014) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Fyzikální vlastnosti

EN 12802zavedena v ČSN EN 12802 (73 7017) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Laboratorní metody pro identifikaci

EN ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., IČ 64507181, Ing. Irena Šašinková, Ing. Tereza Kalábová,
Ing. Milan Vítámvás

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 13459
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2011

ICS 93.080.20 Nahrazuje ENV 13459-1:1999

Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

Road marking materials – Sampling from storage and testing 

Produits de marquage routier – Échantillonnage
sur stock et essais

Straßenmarkierungsmaterialien – Probenahme
an rűckgestellter Produktion und Prűfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 22. dubna 2011.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13459:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Postup při odběru vzorků 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Barvy 7

4.3 Termoplasty 7

4.4 Plasty za studena 8

4.5 Retroreflexní dopravní knoflíky 8

4.6 Předem připravené vodorovné dopravní značení 8

4.7 Materiály na dodatečný posyp a premixová balotina 9

5 Zkoušení vzorků 9

5.1 Minimální množství vzorku 9

5.2 Identifikační zkoušky 9

5.3 Ověřovací zkoušky 9

6 Zkušební zpráva 10

Příloha A  (normativní)  Minimální informace, které musí být přiloženy ke vzorku 11 

 

Předmluva

Tento dokument (EN 13459:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.

Je třeba upozornit, že některé prvky tohoto dokumentu se mohou řídit patentovými zákony. CEN [a/nebo CENELEC] nezodpovídají za určení a identifikaci těchto patentových zákonů.

Tento dokument nahrazuje ENV 13459-1:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A této evropské normy je normativní.

Tato evropská norma patří do souboru vzájemně souvisejících evropských norem, pro něž je stanoveno společné datum zrušení stávajících norem (dow) na prosinec 2011 (včetně žádostí o prodloužení přechodného období):

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metody pro odběr reprezentativních vzorků materiálů vodorovného dopravního značení pro potřeby zkoušení a uvádí odpovídající zkušební metody. Popsané metody odběru reprezentativních vzorků jsou vhodné pro hlavní druhy výrobků, tj. pro barvy, plasty za studena, termoplasty, premixovou balotinu, materiály na dodatečný posyp, předem připravené vodorovné dopravní značení a retroreflexní dopravní knoflíky.

POZNÁMKA Tuto evropskou normu lze použít k odběru vzorku pro ověření a/nebo identifikaci z dodávky materiálů pro vodorovné dopravní značení nebo materiálů uložených například ve velkoskladu nebo ve skladových prostorách výrobce, nebo materiálů, které vyžadují před nanášením kontrolu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz