ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 25.040.40 Prosinec 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy –
Část 2-1: Průtok – Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

ČSN
EN 60534-2-1
ed. 2

13 4510

idt IEC 60534-2-1:2011

Industrial-process control valves –
Part 2-1: Flow capacity – Sizing equations for fluid flow under installed conditions

Vannes de régulation des processus industriels –
Partie 2-1: Capacité d’écoulement – Equations de dimensionnement pour l’écoulement des fluides dans lesconditions d’installation

Stellventile für die Prozessregelung –
Teil 2-1: Durchflusskapazität – Bemessungsgleichungen für Fluide unter Betriebsbedingungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60534-2-1:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60534-2-1:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-05-04 se nahrazuje ČSN EN 60534-2-1 (13 4510) z prosince 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem specifikuje technologii jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL), který umožňuje integraci podrobností reálných výrobků používajících technický životní cyklus. Norma specifikuje EDDL jako generický jazyk pro popis vlastností součástí automatizačních systémů. EDDL je schopen popisu:

Norma specifikuje sémantiku a lexikální strukturu způsobem nezávislým na syntaxi. V příloze A je uvedena specifická syntaxe, ale je možné používat i odlišnou.

EDDL a zařízení vztahující se k EDD jsou použitelná pro průmyslovou automatizaci. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-05-04 používat dosud platná ČSN EN 60534-2-1 (13 4510) z prosince 1999, v souladu s předmluvou k EN 60534-2-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání obsahuje následující významné změny oproti předchozímu vydání:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60534-1:2005 zavedena v ČSN EN 60534-1:2006 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

IEC 60534-2-3:1997 zavedena v ČSN EN 60534-2-3:1999 (13 4523) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz