ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20 Prosinec 2011

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně
Část 3-
  41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

ČSN
EN 50525-3-
  41


34 7410

 

Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) –
Part 3-  41: Cables with special fire performance – Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke

Câbles électriques – Câbles d’énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) –
Partie 3-  41: Câbles à performances spéciales au feu – Conducteurs isolés en matériau élastomère réticulé sans halogène, à faible dégagement de fumée

Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) –
Teil 3-  41: Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen mit vernetzter Isolierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50525-3-  41:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50525-3-  41:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-17 se nahrazuje ČSN 34 7470-9 ed. 2 ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-01-17 používat dosud platná ČSN 34 7470-9 ed. 2 ze září 2007, v souladu s předmluvou k EN 50525-3-41:2011.

Změny proti předchozím normám

Odlišnost této normy od předchozích norem spočívá v převodu příslušných harmonizačních dokumentů na evropskou normu. Tím byla vytvořena struktura EN umožňující jednoduché provádění budoucích změn a dodatků.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50363-5 zavedena v ČSN EN 50363-5 (34 7013) Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí – Část 5: Bezhalogenové, sesítěné izolační směsi

EN 50395 zavedena v ČSN EN 50395 (34 7423) Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

EN 50396 zavedena v ČSN EN 50396 (34 7424) Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

EN 50525-1 zavedena v ČSN EN 50525-1 (34 7410-1) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60228 zavedena v ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

EN 60332-1-2 zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

EN 60811-1-4 zavedena v ČSN IEC 811-1-4 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl čtvrtý – Zkoušky při nízké teplotě

EN 61034-2 zavedena v ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN 60719 (34 7408) Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně

ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Vratislav Ernest

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 50525-3-  41
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2011

ICS 29.060.20 Nahrazuje HD 22.9. S3:2007

Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí
do 450/750 V (
U0/U)včetně –
Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru – Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages
up to and including 450/750 V (
U0/U) –
Part 3-41: Cables with special fire performance – Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke 

Câbles électriques – Câbles d’énergie basse tension de tension assignée au plus égale
à 450/750 V (
U0/U) –
Partie 3-41: Câbles à performances spéciales
au feu – Conducteurs isolés en matériau élastomère réticulé sans halogène, à faible dégagement de fumée

Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen
mit Nennspannungen bis 450/750 V (
U0/U) –
Teil 3-41: Leitungen mit verbessertem Verhalten
im Brandfall – Halogenfreie, raucharme Ader-
und Verdrahtungsleitungen mit vernetzter Isolierung

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-01-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídící centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 50525-3-41:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CENELEC.

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 20, Elektrické kabely.

Byla předložena k formálnímu hlasování a byla schválena CENELEC jako EN 50525-3-41 dne 2011-01-17.

Tento dokument, který je jedním z vícedílného souboru, nahrazuje HD 22.9 S3:2007.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-01-17

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s EN v rozporu

(dow)

2014-01-17

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Tepelně odolné kabely (90 °C) 7

4.1 Kabely pro pevné uložení – H07Z-U a H07Z-R 7

4.2 Kabely pro pevné uložení – H07Z-K 7

4.3 Kabely pro vnitřní uložení – H05Z-U 8

4.4 Kabely pro vnitřní uložení – H05Z-K 8

Příloha A (normativní) Zkoušky kabelů podle EN 50525-3-41 9

Příloha B (normativní) Obecné údaje 10

Bibliografie 12

Tabulky

Tabulka A.1 9

Tabulka B.1 – Kabely s pevným jádrem (450/750 V) 10

Tabulka B.2 – Kabely s ohebným jádrem (450/750 V) 11

Tabulka B.3 – Kabely s pevným jádrem (300/500 V) 11

Tabulka B.4 – Kabely s ohebným jádrem (300/500 V) 11

1Rozsah platnosti

Tato EN 50525-3-41 platí pro jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní izolací ze sesítěné směsi a s nízkou emisí kouře a korozivních plynů vznikajících při hoření.

POZNÁMKA 1 Nízká emise kouře je kontrolována v souladu s EN 61034-2. Nízká emise korozivních plynů je kontrolována v rámci kontroly na nepřítomnost halogenů (viz. příloha B v EN 50525-1).

Kabely jsou s jmenovitým napětím U0/U do 450/750 V včetně

POZNÁMKA 2 Kabely s jmenovitým napětím 450/750 V mohou být použity na 600/1 000 V, pokud se tento kabel používá v pevných instalacích s mechanickou ochranou, ve spínacích a ovládacích zařízeních – viz. HD 516

Kabely jsou určeny pro pevné uložení.

Maximální provozní teplota jádra každého kabelu v této normě je 90 °C.

POZNÁMKA 3 HD 516 obsahuje rozsáhlé pokyny pro bezpečné používání kabelů v této normě.

Tato EN 50525-3-41 má být čtena ve spojení s EN 50525-1, která specifikuje všeobecné požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz