ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180 Únor 2012

Příslušenství výkonových transformátorů
a tlumivek –
Část 12: Ventilátory

ČSN
EN 50216-12

35 1190

Power transformer and reactor fittings –
Part 12: Fans

Accessoires pour transformateurs de puissance et bobines d’inductance –
Partie 12: Ventilateurs

Zubehör für Transformatoren und Drosselspulen –
Teil 12: Ventilatoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50216-12:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50216-12:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 22768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

EN 22768-2 zavedena v ČSN ISO 2768-2 (01 4406) Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

EN 50216-1:2002 zavedena v ČSN EN 50216-1:2002 (35 1190) Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek – Část 1: Všeobecně

EN 50262 zavedena v ČSN EN 50262 (34 7501) Kabelové průchodky pro elektrické instalace

EN 60034-1 zavedena v ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60721-3-4 zavedena v ČSN EN 60721-3-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

EN ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby

EN ISO 5801 zavedena v ČSN EN ISO 5801 (12 2014) Průmyslové ventilátory – Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu

EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ISO 10816-1 zavedena v ČSN ISO 10816-1 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 1: Všeobecné směrnice

ISO 13347-1 nezavedena

ISO 13347-3 nezavedena

ISO 14694 nezavedena

Souvisící normy

ČSN EN 50216-6 (35 1190) Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek – Část 6: Chladicí zařízení – Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

ČSN EN 50216-10 (35 1190) Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek – Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

ČSN EN 60076-1 + A11 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 60076-10 (35 1089) Výkonové transformátory – Část 10: Stanovení hladin hluku

ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

ČSN EN ISO 3506 soubor (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí

ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

Vypracování normy

Zpracovatel: Orgrez, a.s., IČ 46900829, Ing. Leoš Valenta, CSc.,

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

EVROPSKÁ NORMA EN 50216-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2011

ICS 29.180

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek –
Část 12: Ventilátory

Power transformer and reactor fittings –
Part 12: Fans 

Accessoires pour transformateurs de puissance
et bobines d’induktance –
Partie 12: Ventilateurs

Zubehör für Transformatoren und Drosselspulen –
Teil 12: Ventilatoren

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-03-21. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50216-12 E

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v technické komisi CENELEC TC 14 Výkonové transformátory.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50216-12 dne 2011-03-21.

Byla stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-03-21

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s EN v rozporu

(dow)

2014-03-21

EN 50216-12 je třeba používat společně s EN 50216-1 Příslušenství výkonových transformátorů – Část 1: Všeobecně.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 7

4.1 Jmenovité hodnoty 7

4.2 Jmenovitý výkon a hluk 7

4.3 Provedení pohonu 8

4.4 Provedení svorkovnice 8

4.5 Provedení krytu 8

4.6 Provedení lopatkového kola 8

4.7 Provedení ochranné mříže/ochranného koše 8

4.8 Materiály 8

4.9 Mechanické provedení 9

4.10 Ochranný povlak na povrchu 9

5 Identifikace 9

5.1 Specifikace pro štítek ventilátoru 9

5.2 Specifikace pro štítek motoru 9

6 Zkoušky 9

6.1 Všeobecně 9

6.2 Výrobní kusové zkoušky 10

6.3 Typové zkoušky 10

7 Doprava a skladování 10

8 Instalace a provoz, provozní provedení 10

9 Technická dokumentace 10

Příloha A  (normativní)  Obsah objednávek 11

Příloha B  (informativní)  Charakteristiky ventilátorů 12

Příloha C  (informativní)  Příklad provedení 13

Bibliografie 14

Obrázek B.1 – Charakteristiky ventilátorů 12

Obrázek C.1 – Příklad provedení 13

1Rozsah platnosti

EN 50216-12 se zabývá ventilátory pro chladiče olej-vzduch používaných pro transformátory stejně jako ventilátory pro ofukování radiátorů. Tato norma se týká pouze ventilátorů provozovaných axiálně.

Technické podmínky této normy definují rozměry a požadavky pro zajištění zaměnitelnosti a jednotnosti sestavy ventilátoru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz