ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50; 91.140.50 Únor 2012

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 4-
42: Bezpečnost –
Ochrana před účinky tepla

ČSN33 2000- 4- 42
ed. 2

idt HD 60364- 4- 42:2011
mod IEC 60364- 4- 42:2010

Low-voltage electrical installations –
Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects

Installations électriques basse tension –
Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les effets thermiques

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Einflüsse

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-42:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-4-42:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-02-14 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-42 z listopadu 1994, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

420.1 Rozsah platnosti 7

420.2 Citované dokumenty 7

420.3 Termíny a definice 7

421 Ochrana před požárem způsobeným elektrickým zařízením 8

421.1 Obecné požadavky 8

422 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru 9

422.1 Obecně 9

422.2 Podmínky úniku v případě nouze 9

422.3 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot 10

422.4 Prostory s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích 13

422.5 Stavební konstrukce šířící požár 13

422.6 Volba a provádění instalací na místech, na nichž může být ohroženo nenahraditelné bohatství 14

423 Ochrana před popáleninami 14

424 Ochrana před přehřátím 14

424.1 Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací 14

424.2 Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru 14

424.3 Topná tělesa 15

Příloha A (informativní)  Seznam poznámek týkajících se některých zemí 16

Bibliografie 20

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 22

Příloha ZB (normativní)  Zvláštní národní podmínky 23

Příloha ZC (informativní)  Odchylky typu A 27

Příloha ZD (informativní)  Odchylky typu B 28

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-02-14 používat dosud platná ČSN 33 2000-4-42 z listopadu 1994, v souladu s předmluvou k HD 60364-4-42:2011.

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změny této normy oproti předchozí jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60364-4-42:2010, resp. v předmluvě k EN 60364-4-42:2011. Mimo to byly změněny nebo doplněny některé české termíny a definice.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60332 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60332 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW

HD 60364-4-41zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

HD 60364-5-51zaveden v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

EN 60598-2-24 zavedena v ČSN EN 60598-2-24 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 24: Svítidla s omezenou teplotou povrchu

IEC 61084 (soubor) dosud nezaveden

EN 61386 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61386 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů

EN 61534 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61534 (37 1500) Systémy sestavy přípojnic

EN 61537 zavedena v ČSN EN 61537 (37 0400) Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

Porovnání s IEC 60364-4-42:2010 a HD 60364-4-42:2011

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-4-42:2011, který je převzetím IEC 60364-4-42:2010 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohy ZA, ZB, ZC a ZD, které doplnil CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-4-42:2011

Text dokumentu IEC 60364-4-42:2010 připravený technickou komisí IEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem spolu se společnými modifikacemi připravenými CENELEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen jako HD 60364-4-42 dne 2011-02-14.

Tento harmonizační dokument nahrazuje HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994.

Významné změny týkající se HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994 jsou:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení HD k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-02-14

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s HD v rozporu

(dow)

2014-02-14

Přílohy ZA až ZD byly doplněny CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-4-42:2010

Mezinárodní normu IEC 60364-4-42 vypracovala komise 64: Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto třetí vydání IEC 60364-4-42 zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v r. 2001 a je jeho technickou revizi.

Významné změny oproti předchozímu vydání jsou:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1725/FDIS

64/1729/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Čtenáře je třeba upozornit na skutečnost, že příloha A uvádí ustanovení „v některých zemích“ o odlišné praxi méně trvalé povahy vztahující se k předmětu této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 pod všeobecným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na internetové stránce IEC.

Budoucí normy tohoto souboru ponesou nový všeobecný název, jak je uvedeno výše. Názvy existujících norem tohoto souboru budou aktualizovány, jakmile budou nově vydány.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-442 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství

ČSN EN 60079-14 ed. 3:2009 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací)

ČSN EN 60332-1-2 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

ČSN EN 60332-3-21:2010 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/R

ČSN EN 60332-3-22 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A

ČSN EN 60332-3-23 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie B 

ČSN EN 60332-3-24 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie C 

ČSN EN 60332-3-25 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie D 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-7-753 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

ČSN EN 60598 (36 0600) (soubor) Svítidla

ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60670-1 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60695-4 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

ČSN EN 60670-1 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60947-2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

ČSN EN 61386-1 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 62020 (35 4184) Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

ČSN EN 62305 (34 1390) (soubor) Ochrana před bleskem

ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace – Část 2: Staniční baterie

ČSN 33 2130 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200)Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 33 2312Elektrotechnické predpisy – Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Vysvětlivky k textu normy

Tato norma obsahuje vedle odvolávek na evropské harmonizační dokumenty (HD) a evropské normy (EN) též odvolávky na mezinárodní normy IEC, které jsou v rámci CENELEC (Evropského výboru pro normalizaci v elektro-technice) zavedeny jako evropské harmonizační dokumenty (HD) nebo evropské normy (EN).

Přehled harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) odpovídajících normám IEC, na které jsou odvolávky v této ČSN 33 2000-4-42 je uvedený v příloze ZA této normy.

Normy ČSN odpovídající těmto harmonizačním dokumentům a evropským normám jsou uvedeny v předmluvě v odstavci Informace o citovaných dokumentech.

Úprava článku 422.3.9 týkající se České republiky uvedená v přílohách A a ZB umožňuje uplatnit vedle ochranných opatření uvedených v tomto článku i odchylné řešení uzavřením elektrických rozvodů v krytech se stupněm ochrany alespoň IP4X.

Upozornění na národní poznámky, které byly do HD doplněny

Do normy je k článku 422.5.1 doplněna národní informativní poznámka označená písmenem N za slovem poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021, Ing. Michal Kříž, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

420.1Rozsah platnosti

Tato část IEC 60364 platí pro elektrické instalace s ohledem na opatření na ochranu osob, užitkových zvířat a majetku před:

POZNÁMKA 1Pro ochranu před účinky tepla se mohou uplatňovat národní právní předpisy.

POZNÁMKA 2Ochranou před nadproudy se zabývá IEC 60364-4-43.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz