ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení –
Požadavky na výrobek –
Část 2-001: Kruhové konektory –
Vzorová předmětová specifikace

ČSN
EN 61076-2-001
ed. 2

35 4621

idt IEC 61076-2-001:2011

Connectors for electronic equipment –
Product requirements –
Part 2-001: Circular connectors –
Blank detail specification

Connecteurs pour équipements électroniques –
Exigences de produit –
Partie 2-001: Connecteurs circulaires –
Spécification particulière cadre

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –
Produktanforderungen –
Teil 2-001: Rundsteckverbinder –
Vordruck für Bauartspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61076-2-001:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61076-2-001:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-07-26 se nahrazuje ČSN EN 61076-2-001 (35 4621) ze srpna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato vzorová předmětová specifikace je doplňkový dokument k dílčí specifikaci výrobku IEC 61076-2 a obsahuje požadavky pro styl, strukturu a obsah předmětových specifikací pro kruhové konektory. Měla by se používat společně s následujícími specifikacemi: IEC 61076-1 a IEC 61076-2 pro požadavky na výrobky a IEC 62197-1 pro požadavky na kvalitu.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61076-2-001:2011 dovoleno do 2014-07-26 používat dosud platnou ČSN EN 61076-2-001 (35 4621) ze srpna 2002.

Změny proti předchozí normě

  1. Toto vydání již dále nezahrnuje postupy pro hodnocení kvality. Jak je popsáno v IEC 61076-1 a IEC 62197-1, byla vytvořena nová struktura dokumentů. Byla provedena revize IEC 61076-2-001, která odráží tuto změněnou strukturu.

  2. Byl doplněn článek 3.2 Systém úrovní.

  3. Byl odstraněn článek pro označení typu IEC.

  4. Byla doplněna kapitola 4  Informace o rozměrech a kapitola 5 Charakteristiky.

  5. Některé články a zkušební skupiny byly nově uspořádány. Byla doplněna zkušební skupina HP.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60352 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60352 (35 4061) Nepájené spoje

IEC 60512 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60512 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření

IEC 60512-1 zavedena v ČSN EN 60512-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1: Všeobecně

IEC 60512-1-100 zavedena v ČSN EN 60512-1-100 ed. 2 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-100: Všeobecně – Použitelné normy

IEC 60999-1 zavedena v ČSN EN 60999-1 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

IEC 60999-2 zavedena v ČSN EN 60999-2 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)

IEC 61076-1:2006 zavedena v ČSN EN 61076-1:2007 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61076-2:2011 zavedena v ČSN EN 61076-2 ed. 2:2012 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobek – Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory

IEC 62197-1 zavedena v ČSN EN 62197-1 (35 4056) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na hodnocení kvality – Část 1: Kmenová specifikace

Informativní údaje z IEC 61076-2-001:2011

Mezinárodní normu IEC 61076-2-001:2011 vypracovala subkomise SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2001. Toto vydání je jeho technickou revizi.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2241/FDIS

48B/2248/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61076 se společným názvem Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobek je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava, a.s., IČ 46347518, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz