ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.31; 31.120; 31.260 Březen 2012

Plazmové zobrazovací panely –
Část 1: Terminologie a písmenné značky

ČSN
EN 61988-1
ed. 2

35 8788

idt IEC 61988-1:2011

Plasma display panels –
Part 1: Terminology and letter symbols

Panneaux d’affichage à plasma –
Partie 1: Terminologie et symboles littéraux

Plasmabildschirme –
Teil 1: Terminologie und Buchstabensymbole

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61988-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61988-1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-08-30 se nahrazuje ČSN EN 61988-1 (35 8788) z února 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-08-30 používat dosud platná ČSN EN 61988-1 (35 8788) z února 2004, v souladu s předmluvou k EN 61988-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Viz Informativní údaje z IEC 61988-1:2011

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61988-2-1 zavedena v ČSN EN 61988-2-1 (35 8788) Plazmové zobrazovací panely – Část 2-1: Metody měření – Optické

Informativní údaje z IEC 61988-1:2011

Mezinárodní norma IEC 61988-1 byla vypracována v komisi IEC TC 110: Ploché panelové zobrazovací součástky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané 2003 a je jeho technickou revizí. Hlavní technické změny proti předchozímu vydání jsou následující:

– Do kapitoly 3 byly doplněny další termíny.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV

Zpráva o hlasování

110/236/CDV

110/286/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61988 se společným názvem Plazmové zobrazovací panely je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102, Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

EVROPSKÁ NORMA EN 61988-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2011

ICS 31.260 Nahrazuje EN 61988-1:2003

Plazmové zobrazovací panely –
Část 1: Terminologie a písmenné značky
(IEC 61988-1:2011)

Plasma display panels –
Part 1: Terminology and letter symbols
(IEC 61988-1:2011) 

Panneaux d’affichage à plasma –
Partie 1: Terminologie et symboles littéraux
(CEI 61988-1:2011)

Plasmabildschirme –
Teil 1: Terminologie und Buchstabensymbole
(IEC 61988-1:2011)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-08-30. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61988-1:2011 E

Předmluva

Text dokumentu 110/236/CDV budoucího druhého vydání IEC 61988-1 vypracovaný v technické komisi IEC/TC 110 Ploché panelové zobrazovací součástky byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61988-1:2011.

Tento dokument nahrazuje EN 61988-1:2003.

EN  61988-1:2011 vzhledem k EN 61988-1:2003 zahrnuje následující významné technické změny:

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-05-30

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-08-30

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61988-1:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky 30

4.1 Všeobecně 30

4.2 Seznam uspořádaný podle názvu termínu 30

4.3 Seznam uspořádaný podle značek 31

Příloha A (informativní) Popis technologie 33

Příloha B (informativní) Vztah mezi názvy pro napětí a charakteristikami výboje 42

Příloha C (informativní) Mezery 43

Příloha D (informativní) Výroba 44

Příloha E (informativní) Připojovací plošky 47

Bibliografie 48

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 49

Obrázek A.1 – Základní struktury a charakteristiky výboje pro buňku DC PDP a buňku AC PDP 33

Obrázek A.2 – Charakteristiky výboje buňky (statické charakteristiky jedné buňky) 34

Obrázek A.3 – Statické charakteristiky buněk v panelu nebo ve skupině buněk 35

Obrázek A.4 – Složky průběhu napětí pro záznam 36

Obrázek A.5 – Činnost dvouelektrodového typu AC PDP 37

Obrázek A.6 – Vztah mezi rozpětími a působícími napětími 38

Obrázek A.7 – Struktura tříelektrodového typu barevného AC PDP s povrchovým výbojem 39

Obrázek A.8 – Metoda oddělení adresovacího intervalu a zobrazovacího intervalu 40

Obrázek A.9 – Průběhy buzení pro metodu ADS použitou pro tři elektrody 41

Obrázek A.10 – Metoda adresování během zobrazování 41

Obrázek C.1 – Mezery (udržovací mezera, mezera mezi deskami, mezera mezi pixely) pro tříelektrodový typ AC PDP 43

Obrázek D.1 – Postup výroby panelu PDP 45

Obrázek E.1 – Skupiny připojovacích plošek 47

Obrázek E.2 – Rozměry připojovacích plošek 47

Tabulka B.1 – Vztah mezi statickými, dynamickými a pracovními charakteristikami výboje pro buňku, panel a pro skupinu buněk 42

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61988 uvádí preferované termíny, jejich definice a značky pro barevné AC plazmové zobrazovací panely (AC PDP), se záměrem používat jednotnou terminologii pro publikace připravované v různých zemích. Popis technologie je uveden v přílohách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz