ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10 Březen 2012

Mechanické zkoušení kovů – Zkoušení tvářitelnosti – Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem

ČSN
ISO 13314

42 0439

 

Mechanical testing of metals – Ductility testing – Compression test for porous and cellular metals

Essais mécaniques des métaux – Essais de ductilité – Essai de compression des métaux poreux et cellulaires

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13314:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13314:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly

ISO 9513 zavedena v ČSN EN ISO 9513 (42 0386) Kovové materiály – Kalibrace průtahoměrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

Vypracování normy

Zpracovatel: CTS WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Přemysl Berounský

Technická normalizační komise: TNK 64, Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mechanické zkoušení kovů – Zkoušení tvářitelnosti – ISO 13314
Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem První vydání
2011-12-15

ICS 77.040.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Princip 9

5 Zkušební stroj 9

6 Zkušební vzorek 9

6.1 Geometrie 9

6.2 Počet zkušebních vzorků 9

6.3 Odběr zkušebních vzorků 9

7 Provedení zkoušky 10

7.1 Zkušební teplota 10

7.2 Měření počátečních rozměrů zkušebního vzorku 10

7.3 Rychlost zkoušení 10

7.4 Zásady provedení zkoušky 10

7.5 Předběžná zkouška a zkouška odlehčením 10

7.6 Nulový bod poměrného stlačení 11

7.7 Absorbovaná energie a účinnost absorbování energie 11

8 Zkušební protokol 11

8.1 Všeobecné informace 11

8.2 Nepovinné informace 11

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět normy, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Za jejich identifikaci nemá ISO žádnou zodpovědnost.

Norma ISO 13314 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, subkomisí SC 2 Zkoušení tvářitelnosti.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení vlastností v tlaku porézních a pěnových kovů o minimální poréznosti 50 % nebo více. Zkoušky tlakem se mohou provádět za okolní teploty v podmínkách kvazistatické rychlosti deformace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz