ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040; 31.190 Březen 2012

Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-83: Zkoušky – Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž  (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty

ČSN
EN 60068-2-83

34 5791

idt IEC 60068-2-83:2011

Environmental testing –
Part 2-83: Tests – Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste

Essais d'environnement –
Partie 2-83: Essais – Essais Tf: Essai de brasabilité des composants électroniques pour les composants pour montage en surface (CMS) par la méthode de la balance de mouillage utilisant de la pâte à braser

Umweltprüfungen –
Teil 2-83: Prüfungen – Prüfung Tf: Prüfung der Lötbarkeit von Bauelementen der Elektronik für Oberflächenmontage (SMD) mit der Benetzungswaage unter Verwendung von Lotpaste

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60068-2-83:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60068-2-83:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem poskytuje metody pro komparativní zkoumání smáčitelnosti kovových vývodů nebo pokovených zakončení součástek SMD pomocí pájecích past. Data získaná pomocí těchto metod nejsou určena k použití jako absolutní kvantitativní data pro účely posouzení, zda vzorek vyhověl či nevyhověl. Další metody zkoušení pájitelnosti SMD jsou uvedeny v části 2-58 souboru, kde jsou popsána vizuální hodnocení metod, které používají pájkovou lázeň a pájení přetavením. Část 2-69 popisuje zkoušku Te, metodu smáčecích vah s pájecí lázní a metodu smáčecích vah se zkušební kuličkou pájky, které jsou použitelné pro povrchově montované součástky.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-58 zavedena v ČSN EN 60068-2-58 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-58: Zkoušky – Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) – pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

IEC 60194 zavedena v ČSN EN 60194 (35 9002) Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji – Termíny a definice

IEC 61190-1-3 zavedena v ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) Připojovací materiály pro elektronickou montáž – Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Informativní údaje z EN 60068-2-83:2011

Text dokumentu 91/975/FDIS budoucího prvního vydání IEC 60068-2-83, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60068-2-83:2011.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-07-12

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-10-12

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 60068-2-83 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 60068-2-83:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

91/975/FDIS

91/992/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-69 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-69: Zkoušky – Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah

ČSN EN 61189-5 (35 9039) Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy – Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz