ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20 Duben 2012

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE –
Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)

ČSN
ETSI EN 301 908-20
V5.2.1

87 5111

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive –
Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 301 908-20 V5.2.1:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 301 908-20 V5.2.1:2011.
It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro základnové stanice pro IMT-2000 OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) pracující v režimu TDD. Požadavky v této normě platí jak pro základnové stanice s velkým dosahem, tak pro lokální základnové stanice, pokud není stanoveno jinak. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení“. Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice 1999/5/ES. 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 301 908-1 V5.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 (87 5111) Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Část 1: Úvod a společné požadavky

Doporučení CEPT/ERC 74-01Enezavedeno

ETSI EG 201 399nezaveden

ETSI TR 102 215 V1.3.1nezavedena

ETSI EN 300 019-1-0zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-0 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí – Úvod

ETSI TR 100 028 V1.4.1 soubornezaveden

Doporučení ITU-R SM.329-10:2003nezavedeno

POZNÁMKY

  1. Doporučení CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského komunikačního úřadu (ECO) http://www.ero.dk.

  2. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  3. Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz