ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.50; 35.040 Duben 2012

Informační technologie – Automatická identifikace a techniky sběru dat – Specifikace symboliky čárového kódu EAN/UPC

ČSN
ISO/IEC 15420

97 7108

 

Information technology – Automatic identification and data capture techniques – EAN/UPC bar code symbology specification

Technologies de l’information – Techniques automatiques d’identification et de capture des données – Spécification
de symbologie de code à barre EAN/UPC

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 15420:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 15420:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 646:1991zavedena v ČSN ISO/IEC 646:1995 (36 9104) Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací

ISO/IEC 15416zavedena v ČSN EN ISO/IEC 15416 (97 7109) Informační technologie – Automatická identifikace a výměna dat – Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu – Lineární symboly

ISO/IEC 19762-1dosud nezavedena

ISO/IEC 19762-2dosud nezavedena

Citované předpisy

Všeobecné specifikace GS1 (GS1 General Specifications) (GS1, Brussels, Belgium).

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro účely této normy se anglické termíny „symbol“ nebo „bar code symbol“ překládají jednotně českým termínem „symbol“, který představuje kombinaci všech znaků a prvků požadovaných určitou symbolikou (například
symbol EAN-13, symbol UPC-A apod.), které společně tvoří úplný snímatelný celek.

Vypracování normy

Zpracovatel: GS1 Czech Republic, IČ 60433591

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Wallenfels

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie – Automatická identifikace a techniky ISO IEC 15420
sběru dat – Druhé vydání
Specifikace symboliky čárového kódu EAN/UPC 2009-12-15

ICS 01.080.50;35.040

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 8

4.1 Charakteristické vlastnosti symboliky 8

4.2 Struktura symbolu 9

4.2.1 Typy symbolů 9

4.2.2 Kódování symbolu 9

4.2.3 Formáty symbolů 10

4.3 Rozměry a tolerance 17

4.3.1 Hlavní rozměry 17

4.3.2 Šířka úzkého prvku (modulu X) 17

4.3.3 Výška čáry 17

4.3.4 Ochranná zóna 18

4.3.5 Umístění doplňkového symbolu 18

4.3.6 Šířky prvku 18

4.3.7 Šířka symbolu 19

4.3.8 Součinitel zvětšení 19

4.3.9 Tolerance rozměrů 19

4.4 Referenční dekódovací algoritmus 19

4.5 Kvalita symbolu 23

4.5.1 Specifikace zkoušky 23

4.5.2 Dekódovatelnost 23

4.5.3 Další kritéria 24

4.6 Parametry definované aplikacemi 24

4.7 Interpretace čitelná zrakem 24

4.8 Přenášená data 24

4.9 Prováděcí pokyny 24

Příloha A (normativní)  Další funkce 25

Příloha B (normativní)  Identifikátor symboliky 27

Příloha C (informativní)  Přehled o Systému GS1 28

Příloha D (informativní)  Zobrazení číselných souborů A, B a C a pomocných znaků 29

Strana

Příloha E (informativní)  Rozměrové výkresy pro jmenovité velikosti symbolů 31

Příloha F (informativní)  Tradiční rozměrové tolerance 36

Příloha G (informativní)  Pokyny pro čtení a tisk 38

Bibliografie 40

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO/IEC 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Mezinárodní normy jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem společných technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnými technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nelze činit odpovědné za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 15420 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, Subkomisí SC 31, Automatická identifikace a techniky sběru dat

Tímto druhým vydáním se zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 15420:2000), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Technologie čárových kódů je založena na rozpoznávání algoritmů zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů. Existuje řada způsobů zakódování informací do čárového kódu, známých jako symboliky. Jednou takovou symbolikou je EAN/UPC. Pravidla stanovující převod znaků do čar a mezer a další základní vlastnosti každé symboliky jsou označována jako specifikace symboliky.

Tato mezinárodní norma slouží jako normativní odkaz ve „Všeobecných specifikacích GS1“. Správa číselné soustavy prostřednictvím GS1 zabezpečuje, že identifikační kódy přidělené k jednotlivým položkám jsou celosvětově jedinečné a stanovené shodným způsobem. Hlavní výhodou pro uživatele Systému GS1 je využitelnost jedinečně definovaných identifikačních kódů pro použití v jejich obchodních transakcích. V příloze C je uveden celkový pohled na Systém GS1.

POZNÁMKA GS1 je celosvětová asociace zahrnující organizace dříve známé jako EAN International a Uniform Code Council, UCC.

Výrobci zařízení pro označování čárovým kódem a uživatelé technologií čárového kódu potřebují veřejně dostupné normalizované specifikace symbolik, na které se mohou odkázat při vývoji zařízení a programového vybavení počítače (softwaru).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro symboliku čárového kódu EAN/UPC. Norma stanovuje charakteristické vlastnosti symboliky čárového kódu EAN/UPC, kódování datových znaků, rozměry, tolerance,
dekódovací algoritmus a parametry definované aplikacemi. Norma určuje prefix pro řetězce identifikátorů symboliky pro symboly EAN/UPC.

Obsah dat a pravidla upravující použití této symboliky jsou mimo rozsah této mezinárodní normy; stanovují se ve Všeobecných specifikacích GS1 (viz bibliografii).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz