ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Duben 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-46: Měření – Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT

ČSN
EN 61300-3-46

35 9252

idt IEC 61300-3-46:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-46: Measurement – Bore diameter for guide pin in MT ferrules

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 3-46: Mesure – Diamètre d'alésage pour broche de guidage dans les férules MT

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-46: Messung – Bohrlochdurchmesser für Führungsstifte von Mehrfasersteckverbindern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-46:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-46:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje metodu měření světlosti otvoru pro vodicí kolíky v termoplastických i termosetových ferulích typu MT pomocí cejchovních kalibrů. Specifikuje rozměrové charakteristiky vodicích kolíků v jedenácti třídách dle jejich vnějšího průměru a předepisuje potřebnou výbavu a podmínky prostředí (teplotu a relativní vlhkost) pro provádění zkoušky. Stanovuje postupy přípravy vzorku ke zkoušce, vlastní provedení zkoušky a kontrolu vzorku po zkoušce, doplněné názornými ilustracemi a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61754-5 zavedena v ČSN EN 61754-5 ed. 2 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 5: Druh
optických konektorů typu MT

Informativní údaje z IEC 61300-3-46:2011

Mezinárodní normu IEC 61300-3-46 vypracovala subkomise SC86B: Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise IEC TC86: Vláknová optika.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

CDV

Zpráva o hlasování

86B/3076/CDV

86B/3165/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz