PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.40; 91.200 Duben 2012

Systémy dodatečného předpínání –
Všeobecné požadavky a zkoušení

ČSN P 74 2871

Post-tensioning systems – General requirements and tests

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P 74 2871 z března 1996.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny, definice a značky 6

3.1 Termíny a definice 6

3.2 Značky 9

4 Požadavky na systémy dodatečného předpínání a způsob jejich ověřování 11

4.1 Všeobecně 11

4.2 Specifikace systému dodatečného předpínání 13

4.3 Pokyny pro navrhování 14

4.4 Požadavky na provádění systému dodatečného předpínání 14

4.5 Všeobecné požadavky na součásti předpínacích systémů 14

4.6 Stanovené požadavky pro všechny systémy dodatečného předpínání a kritéria přijetí 15

4.6.1 Pevnost sestavy předpínací vložka/kotvení/spojka při statickém zatížení 15

4.6.2 Odolnost proti únavě sestavy předpínací vložka/kotvení/spojka 16

4.6.3 Přenos zatížení do betonové konstrukce z mechanického kotvení a z kotvení soudržností 16

4.6.4 Ztráty třením 17

4.6.5 Minimální poloměry zakřivení, nepřesnosti v průběhu předpínací výztuže 17

4.6.6 Proveditelnost/spolehlivost montáže 18

4.6.7 Protikorozní ochrana 18

4.6.8 Zajištění soudržnosti předpínací výztuže s betonem při zatížení 19

4.7 Napínací zařízení 19

4.8 Doplňkové požadavky pro systémy dodatečného předpínání s dalšími druhy předpínací výztuže
a kritéria přijetí 19

4.8.1 Dopínatelná předpínací výztuž 19

4.8.2 Vyměnitelná předpínací výztuž 20

4.8.3 Nízkoteplotní aplikace 20

4.8.4 Vnitřní soudržná předpínací výztuž v kanálku vytvořeném plastovou trubkou/hadicí 20

4.8.5 Obalená předpínací výztuž: 21

4.8.6 Elektricky izolovaná předpínací výztuž: 21

4.8.7 Předpínací výztuž určená k použití v ocelové nebo spřažené konstrukci jako vnější předpínací výztuž 21

4.8.8 Předpínací výztuž určená k použití ve zděné konstrukci jako vnitřní soudržná
nebo nesoudržná předpínací výztuž a/nebo vnější předpínací výztuž 22

4.8.9 Předpínací výztuž určená k použití v dřevěné konstrukci jako vnitřní
nesoudržná předpínací výztuž a/nebo vnější předpínací výztuž 22

4.8.10 Nově vyvíjené systémy 22

5 Zabezpečení kvality systémů dodatečného předpínání 24

5.1 Systém zabezpečení kvality 24

5.2 Kontrolní výrobní zkoušky 24

Příloha A (normativní)  Specifikace materiálů 27

Příloha B (normativní)  Zkoušky systémů dodatečného předpínání 34

Bibliografie 56

Předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Změny proti předchozí normě

V této ČSN P 74 2871:2012 je oproti zrušené ČSN P 74 2871:1996 upravena terminologie a označení veličin ve shodě s Eurokódy. Mění se rozsah pojmu „Systém dodatečného předpínání“. Rozšiřuje se oblast použití i na jiné předpjaté konstrukce než betonové, např. spřažené ocelobetonové, dřevěné nebo zděné.

Souvisící předpisy

Zákon 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT a. s., K Ryšánce 1668/16 Praha 4, IČ 45272387, Ing. Petr Plotěný

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

Úvod

Účelem této normy je stanovení obecných požadavků na systémy dodatečného předpínání, aby stavby, do kterých mají být zabudovány, pokud jsou řádně navrženy a provedeny, splňovaly základní požadavky a dále stanovení způsobu zkoušení systémů dodatečného předpínání.

1 Předmět normy

Tato norma se vztahuje na systémy dodatečného předpínání konstrukcí nebo jejich částí, navržených podle ČSN EN 1990, Eurokódu 2, Eurokódu 3, Eurokódu 4, Eurokódu 5 a Eurokódu 6. Na jiné systémy předpínání (např. horninové kotvy) se vztahuje jen v rozsahu stanoveném smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Tato norma obsahuje požadavky na systémy dodatečného předpínání a způsob jejich zkoušení.

Tato norma se vztahuje na systémy pro dodatečné předpínání, v nichž jsou použity součásti podle následujících dokumentů:

Systémy dodatečného předpínání zpravidla obsahují níže uvedené součásti. Mohou obsahovat všechny tyto součásti nebo jen některé podle způsobu a účelu použití:

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

  

Zdroj: www.cni.cz