ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01 Červen 2012

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B10: Umělá povětrnost – Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky

ČSN
EN ISO 105-B10

80 0175

idt ISO 105-B10:2011

Textiles – Tests for colour fastness –
Part B10: Artificial weathering – Exposure to filtered xenon-arc radiation

Textiles – Essais de solidité des coloris –
Partie B10: Exposition aux intempéries artificielles – Exposition au rayonnement filtré d'une lampe à arc au xénon

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –
Teil B10: Künstliche Bewitterung – Belichtung mit gefilterter Xenonbogenstrahlung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 105-B10:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 105-B10:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A01:2010zavedena v ČSN EN ISO 105-A01:2010 (80 0120) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení

ISO 105-A02zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-A05zavedena v ČSN EN ISO 105-A05 (80 0124) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A05: Přístrojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice

ISO 139zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 4892-1zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 9370dosud nezavedena

Publikace CIE č. 15 Kolorimetrie (třetí vydání)

Publikace CIE č. 51.2 Postup pro hodnocení kvality simulátorů denního světla pro kolorimetrii

Publikace CIE č. 85:1989 Solární spektrální ozáření

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 105-B10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2011

ICS 59.080.01

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B10: Umělá povětrnost –
Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky
(ISO 105-B10:2011)

Textiles – Tests for colour fastness –
Part B10: Artificial weathering –
Exposure to filtered xenon-arc radiation
(ISO 105-B10:2011) 

Textiles – Essais de solidité des coloris –
Partie B10: Exposition aux intempéries artificielles – Exposition au rayonnement filtré ďune lampe à arc au xénon
(ISO 105-B10:2011)

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –
Teil B10: Künstliche Bewitterung –
Belichtung mit gefilterter Xenonbogenstrahlung
(ISO 105-B10:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 105-B10:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Tento dokument (EN ISO 105-B10:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 105-B10:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 105-B10:2011 bez jakýchkoli modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 7

5 Zařízení a referenční materiály 7

5.1 Laboratorní zdroj světla 7

5.2 Zkušební komora 9

5.3 Radiometr 9

5.4 Teplotní čidla 9

5.5 Zařízení pro kontrolu smáčení a vlhkosti 10

5.6 Držáky zkušebních vzorků 10

5.7 Spektrofotometr 11

5.8 Lampa pro hodnocení barev 11

5.9 Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu 11

5.10 Referenční materiály 11

5.11 Kovová nebo čirá plastová destička (PMA) 11

6 Zkušební vzorky 11

6.1 Pro umělou povětrnost se zkrápěním vodou 11

6.2 Pro umělou povětrnost bez zkrápění vodou 12

7 Podmínky expozice 12

7.1 Nastavení podmínek expozice 12

7.2 Délka expozice 12

7.3 Vzájemný vztah 12

8 Postup 13

8.1 Kontrola přístroje 13

8.2 Umístění zkušebních vzorků 13

8.3 Expozice 13

9 Hodnocení 13

9.1 Změna odstínu 13

9.2 Vlastnosti při stárnutí 14

10 Protokol o zkoušce 14

Příloha A (informativní) Typická použití a doby trvání zkoušek 15

Bibliografie 16

1 Předmět normy

Tato část ISO 105 stanoví postup pro expozici textilií v podmínkách umělé povětrnosti v přístroji s xenonovou výbojkou včetně působení kapalné vody a vodní páry za účelem zjištění odolnosti barvy textilií vůči povětrnosti. Expozice se provádí ve zkušební komoře s odfiltrovaným světlem xenonové výbojky, které napodobuje sluneční spektrální záření podle CIE 85:1989, tabulka 4. Tato metoda se používá buď pro zjištění stálobarevnosti, nebo chování při stárnutí zkoušené textilie. Tuto metodu lze rovněž použít pro bílé (bělené nebo opticky zjasněné) textilie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz