ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.01; 91:040.30 Květen 2012

Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0845

 

Fire protection of buildings – Storage rooms

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0845 z února 1997.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Všeobecně 6

5 Požární riziko 9

6 Ekonomické riziko 11

7 Stupeň požární bezpečnosti 13

8 Stavební konstrukce 13

9 Únikové cesty 15

10 Odstupy 16

11 Zařízení pro protipožární zásah 16

Příloha A (normativní) Skupiny provozů skladů 17

Příloha B (normativní) Užití požárně bezpečnostního zařízení 19

Příloha C (informativní) Hodnocení obalů skladovaných materiálů 20

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti znění ČSN 73 0845 z roku 1997 dochází k následujícím změnám:

Uvedené a další úpravy navazují na ČSN 73 0804:2010 a ČSN 73 0810:2009 (včetně Změny Z1, 2012), jakož i na vyhlášku č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s PAVUS, a. s., IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, a to:

  1. nových skladů;

  2. změn staveb stávajících skladů;

  3. změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady.

Norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek (podle 4.1) v návaznosti na ČSN 73 0804:2010; ustanovení ČSN 73 0804 platí pro objekty a prostory určené pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Za hořlavé látky se považují jak skladované materiály, tak hořlavé obaly (viz příloha C).

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí zejména pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu řízení.1)

Pro projektování skladů, pro které platí jiné technické normy nebo předpisy, obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Tato norma neplatí pro:

Pokud požárně rizikové skladové úseky nejsou zajištěny požárně bezpečnostními zařízeními – zejména SSHZ a např. jde o značné skladové výšky, nelze zaručit úspěšnost požárního zásahu, zejména provádí-li zásah jednotka požární odolnosti H3, nebo i H2 (viz ČSN 73 0804).

POZNÁMKAHořlavé kapaliny a hořlavé plyny, nacházející se v požárních úsecích skladů, se posuzují podle ČSN 73 0845 pouze v těch případech, kde příslušné normy (např. ČSN 65 0201) nestanoví na tyto skladované materiály jiné požadavky, kromě změn stanovených v ČSN 73 0845 (např. poznámka k článku 4.2).

Za sklady v podzemí dolů se považují i sklady v podpovrchových objektech, které jsou dozorovány státní báňskou správou a platí pro ně jiné předpisy.

Podle ČSN 73 0845 se mohou posuzovat i požární úseky prodejních skladů, depozitáře apod., pokud půdorysná plocha skladové části je větší než stanoví 4.1 této normy a tyto prodejní nebo jiné mimo skladové prostory odpovídají ustanovení 4.9. Pokud jsou navrženy v požárním úseku specifické prostory doporučuje se tyto prostory požárně oddělit do samostatných požárních úseků s návrhem podle ČSN 73 0804, ČSN 65 0201 apod.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz