ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.190 Červen 2012

Technologie montáže elektroniky –
Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje

ČSN
EN 62137-3

35 9391

idt IEC 62137-3:2011

Electronics assembly technology –
Part 3: Selection guidance of environmental and endurance test methods for solder joints

Techniques d'assemblage des composants électroniques –
Partie 3: Guide de choix des méthodes d'essai d'environnement et d'endurance des joints brasés

Montageverfahren für elektronische Baugruppen –
Teil 3: Leitfaden für die Auswahl von Umwelt- und (Lebens)dauerprüfungen für Lötverbindungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62137-3:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62137-3:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem popisuje metodologii výběru zkušebních metod, vhodných pro zkoušení spolehlivosti pájených spojů různých tvarů a typů součástek pro povrchovou montáž (SMD), součástek s vývody typu pole a součástek typu s vývody pro zasouvání a pájení pomocí různých typů materiálů pájecích slitin.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60194 zavedena v ČSN EN 60194 (35 9002) Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji – Termíny a definice

IEC 61188-5 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61188-5 (35 9038) Desky s plošnými spoji a osazené desky – Návrh a použití – Část 5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje)

IEC 61249-2-7 zavedena v ČSN EN 61249-2-7 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury – Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

IEC 62137-1-1:2007 zavedena v ČSN EN 62137-1-1:2008 (35 9391) Technologie povrchové montáže – Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje – Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení

IEC 62137-1-2:2007 zavedena v ČSN EN 62137-1-2:2008 (35 9391) Technologie povrchové montáže – Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje – Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

IEC 62137-1-3:2008 zavedena v ČSN EN 62137-1-3:2009 (35 9391) Technologie povrchové montáže – Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje – Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním

IEC 62137-1-4:2009 zavedena v ČSN EN 62137-1-4:2009 (35 9391) Technologie povrchové montáže – Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje – Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem

IEC 62137-1-5:2009 zavedena v ČSN EN 62137-1-5:2009 (35 9391) Technologie povrchové montáže – Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje – Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem

Informativní údaje z EN 62137-3:2011

Text dokumentu 91/986/FDIS budoucího prvního vydání IEC 62137-3, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62137-3:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-09-13

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-12-13

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 62137-3 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 62137-3:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

91/986/FDIS

91/1011/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62137 se společným názvem Technologie montáže elektroniky je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Budoucí normy tohoto souboru se budou vydávat s výše uvedeným společným názvem. Názvy již vydaných částí souboru se budou aktualizovat při jejich dalším vydání.

Komise rozhodla, že obsah publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-14 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

ČSN EN 61760-1 ed. 2 (35 9310) Technologie povrchové montáže – Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

ČSN EN 62137:2005 (35 9391) Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti – Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz