ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.10 Červen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN
EN 62271-200
ed. 2

35 7181

idt IEC 62271-200:2011

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Appareillage à haute tension –
Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV
et inférieures ou égales à 52 kV

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 200:
Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen für Nennspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62271-200:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62271-200:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-11-28 se nahrazuje ČSN EN 62271-200 (35 7181) z listopadu 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62271-200:2012 dovoleno do 2014-11-28 používat dosud platnou ČSN IEC 62271-200 (35 7181) z listopadu 2004.

Změny proti předchozí normě

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v informativních údajích z IEC 62271-200:2011.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151zavedená v ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

IEC 60050-441:1984 zavedena v ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

IEC 60060-1 zavedena v ČSN EN 60060-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

IEC 60270 zavedena v ČSN EN 60270 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

IEC 60470:1999zavedena v ČSN EN 60470:2000 (35 4280) Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 62262zavedena v ČSN EN 62262 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

IEC 62271-1:2007 zavedena v ČSN EN 62271-1:2009 (35 4205) Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

IEC 62271-100 zavedena v ČSN EN 62271-100 (35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1 000 V

IEC 62271-102:2001 zavedena v ČSN EN 62271-100:2003 (35 4210) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí nad 1 000 V 

IEC 62271-103zavedena v ČSN EN 62271-103 (35 4211) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV

IEC 62271-105zavedena v ČSN EN 62271-105 (35 4230) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud

IEC 62271-201:2006zavedena v ČSN EN 62271-201:2007 (35 7180) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

IEC/TS 62271-304nezavedena

Pokyn ISO/IEC 51:1999nezaveden

Informativní údaje z IEC 62271-200:2011

Tuto mezinárodní normu IEC 62271-200 vypracovala subkomise IEC/SC17C Rozváděče vysokého napětí, technické komise IEC/TC17 Spínací a řídicí zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2003 a je jeho technickou revizi.

Toto druhé vydání IEC 62271-200 bylo následně revidováno a zkvalitněno na základě zkušeností získaných z prvního vydání IEC 62271-200. Toto druhé vydání IEC 62271-200 zavádí následující významné změny:

Zkušební parametry u zkoušky vnitřním obloukovým zkratem zůstávají beze změny.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

17C/523/FDIS

17C/534/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato mezinárodní norma se má používat společně s IEC 62271-1:2007 v těch případech, kdy není v této normě stanoveno jinak. Pro usnadnění odpovídajících odkazů bylo v této normě použito stejného číslování kapitol a článků jako v IEC 62271-1. Změny těchto kapitola článků jsou uvedeny pod stejnými odkazy; číslování doplněných článků začíná od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 62271 se společným názvem Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení relé je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN 33 0050-601:1985 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (idt IEC 60050(601):1998)

ČSN EN 60059:2000 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC (idt IEC 60059:1999)

ČSN EN 60243-1:1999 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech (idt IEC 60243-1:1998)

ČSN IEC 724:2001 (34 7027) Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV (idt IEC 724:1984)

ČSN EN 60909-0:2002 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů (idt IEC 60909-0:2001)

ČSN EN 62271-203:2204 (35 7190) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 50187:1998 (35 7183) Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Oproti hodnotám napětí uvedeným v článku 4.1 této normy se v ČR používají ještě hladiny nejvyššího (jmenovitého) napětí pro zařízení 25 kV (22 kV) a 38,5 kV (35 kV) (viz ČSN 33 3201). Pro odlišná napětí od normalizovaných napětí IEC se používají zařízení, jejichž charakteristiky odpovídají nejbližším normalizovaným hodnotám, případně je možno dohodnout technické podmínky mezi výrobcem a odběratelem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČ 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 62271-200
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2012

ICS 29.130.10 Nahrazuje EN 62271-200:2004

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí
nad 1 kV do 52 kV včetně
(IEC 62271-200:2011)

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated
voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
(IEC 62271-200:2011) 

Appareillage à haute tension –
Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV
(CEI 62271-200:2011)

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen für Bemessungsspannungen
über 1 kV bis einschließlich 52 kV
(IEC 62271-200:2011)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této normě bez jakýchkoli modifikací uděluje statut národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62271-200:2012 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 17C/523/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62271-200 vypracovaný technickou subkomisí IEC/SC 17C Rozváděče vysokého napětí, technické komise IEC/TC 17 Spínací a řídicí zařízení, byl předložen k IEC-CENELEC paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62271-200:2012.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-08-28

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-11-28

Tento dokument nahrazuje EN 62271-200:2004.

EN 62271-200:2012 byla následně revidována a zkvalitněna na základě zkušeností získaných z prvního vydání IEC 62271-200:2004. EN 62271-200:2012 zavádí následující významné změny:

Zkušební parametry u zkoušky vnitřním obloukovým zkratem zůstávají beze změny.

Tato evropská norma se má používat společně s EN 62271-1:2008 v těch případech, kdy není v této normě stanoveno jinak. Pro usnadnění odpovídajících odkazů bylo v této normě použito stejného číslování kapitol a článků jako v IEC 62271-1. Změny těchto kapitola článků jsou uvedeny pod stejnými odkazy; číslování doplněných článků začíná od 101.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62271-200:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Obecně 10

1.1 Rozsah platnosti 10

1.2 Citované dokumenty 10

2 Normální a zvláštní pracovní podmínky 11

3 Termíny a definice 11

4 Jmenovité hodnoty 17

4.1 Jmenovité napětí (Ur) 17

4.2 Jmenovitá izolační hladina 17

4.3 Jmenovitý kmitočet (fr) 17

4.4 Jmenovitý proud a oteplení 17

4.5 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Ik) 17

4.6 Jmenovitý dynamický výdržný proud (Ip) 18

4.7 Jmenovitá doba zkratu (tk) 18

4.8 Jmenovité napětí ovládacích ústrojí a pomocných a řídicích obvodů (Ua) 18

4.9 Jmenovitý kmitočet napájecího napětí pro ovládací ústrojí a pomocné obvody 18

4.10 Jmenovitý přetlak stlačeného plynu pro řízené tlakové soustavy 18

4.11 Jmenovitý přetlak stlačeného plynu pro izolaci a/nebo ovládání 18

4.101 Jmenovité hodnoty pro třídu odolnosti proti vnitřnímu oblouku (IAC) 18

4.102 Jmenovitá napětí pro zkoušky kabelů 19

5 Konstrukce a provedení 20

5.1 Požadavky na kapaliny v rozváděčích 20

5.2 Požadavky na plyny v rozváděčích 20

5.3 Uzemnění rozváděče 20

5.4 Pomocné a řídicí zařízení 21

5.5 Závislé strojní zapínání 21

5.6 Střádačové ovládání 21

5.7 Nezávislé ruční nebo strojní ovládání (nezávislé ovládání bez použití západky) 21

5.8 Působení spouští 21

5.9 Blokovací a monitorovací zařízení při nízkém a vysokém přetlaku 21

5.10 Štítky 21

5.11 Blokovací zařízení 23

5.12 Ukazatel polohy 23

5.13 Stupně ochrany poskytované kryty 24

5.14 Povrchové cesty pro venkovní izolátory 24

5.15 Plynotěsnost a vakuotěsnost 24

5.16 Kapalinotěsnost 24

5.17 Požární nebezpečí (hořlavost) 24

5.18 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 24

5.19 Rentgenové záření 24

5.20 Koroze 24

5.101 Vnitřní zkrat 24

5.102 Kryty 25

Strana

5.103 Vysokonapěťové oddíly 26

5.104 Odnímatelné části 28

5.105 Opatření pro dielektrické zkoušky kabelů 29

6 Typové zkoušky 29

6.1 Všeobecně 29

6.2 Zkoušky elektrické pevnosti izolace 30

6.3 Zkoušky radiového rušení (r.i.v) 32

6.4 Měření rezistance obvodů 33

6.5 Zkoušky oteplení 33

6.6 Zkoušky krátkodobým a dynamickým výdržným proudem 34

6.7 Ověření krytí 35

6.8 Zkouška těsnosti 35

6.9 Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) 35

6.10 Doplňující zkoušky pomocných a řídicích obvodů 35

6.11 Postup zkoušky rentgenového záření pro vakuová zhášedla 36

6.101 Ověření zapínací a vypínací schopnosti 36

6.102 Zkoušky mechanické funkce 37

6.103 Zkouška tlakové odolnosti plynem izolovaných oddílů 38

6.104 Zkoušky pro ověření ochrany osob před nebezpečnými účinky elektrického proudu 38

6.105 Zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům 39

6.106 Zkouška obloukovým zkratem 39

7 Kusové zkoušky 42

7.1 Zkouška elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu 42

7.2 Zkoušky elektrické pevnosti izolace řídicích a pomocných obvodů 42

7.3 Měření rezistance hlavního obvodu 43

7.4 Zkouška těsnosti 43

7.5 Kontrola dokumentace a vizuální prohlídka 43

7.101 Měření částečných výbojů 43

7.102 Zkoušky mechanické funkce 43

7.103 Tlakové zkoušky plynem izolovaných oddílů 43

7.104 Zkoušky pomocných elektrických, pneumatických a hydraulických zařízení 43

7.105 Zkoušky po montáži na místě užití 44

7.106 Zjištění stavu média po naplnění plynem na místě užití 44

8 Pokyny pro volbu kovově krytých rozváděčů pro provoz 44

8.101 Všeobecně 44

8.102 Volba jmenovitých hodnot 44

8.103 Volba konstrukce a provedení 44

8.104 Vnitřní obloukový zkrat 47

8.105 Souhrn technických požadavků, jmenovitých hodnot a volitelných zkoušek 52

8.106 Jmenovité hodnoty uzemňovacích obvodů 54

8.107 Jmenovité hodnoty pro zkoušky kabelů 54

9 Informace v poptávkách, nabídkách a objednávkách 54

9.1 Informace, které mají obsahovat poptávky a objednávky 54

9.2 Informace, které mají obsahovat nabídky 55

Strana

10 Pravidla pro přepravu, skladování, montáž, údržbu a obsluhu 55

10.1 Podmínky pro přepravu, skladování a montáž 55

10.2 Montáž 56

10.3 Obsluha 56

10.4 Údržba 56

11 Bezpečnost 56

11.101 Postupy 56

11.102 Hlediska vnitřního oblouku 56

12 Účinky výrobku na životní prostředí 56

Příloha AA (normativní) Vnitřní obloukový zkrat – Metody pro ověření třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku (IAC) 57

Příloha BB (normativní) Měření částečných výbojů 70

Příloha CC (informativní) Národní odchylky 75

Bibliografie 76

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 77

Příloha ZB (informativní) Odchylky A 79

Obrázek 101 – LSC1 47

Obrázek 102 – LSC2 47

Obrázek 103 – LSC 2 47

Obrázek 104 – LSC2A 47

Obrázek 105 – LSC2B 47

Obrázek 106 – LSC2B 47

Obrázek AA.1 – Rám pro montáž svislých indikátorů 63

Obrázek AA.2 – Vodorovný indikátor 63

Obrázek AA.3 – Poloha indikátorů 64

Obrázek AA.4 – Simulace místnosti a poloha indikátoru pro přístupnost A, přístupná zadní strana, libovolná výška
funkční jednotky 65

Obrázek AA.5 – Simulace místnosti a poloha indikátorů pro přístupnost B, přístupná zadní strana, výška funkční
jednotky 1 900 mm nebo větší 66

Obrázek AA.6 – Simulace místnosti a poloha indikátorů pro přístupnost B, přístupná zadní strana, výška funkční
jednotky menší než 1 900 mm 67

Obrázek AA.7 – Zkušební uspořádání pro stožárový rozváděč připojený shora 68

Obrázek AA.8 – Výška stropu stanovená od podlahy nebo falešné podlahy, na které je rozváděč skutečně postaven 69

Obrázek BB.1 – Obvod pro měření částečných výbojů (třífázové uspořádání) 73

Obrázek BB.2 – Obvod pro měření částečných výbojů (síť s neuzemněným středem) 74

Tabulka 101 – Informace na štítku 22

Tabulka 102 – Místa, příčiny a příklady opatření ke snížení pravděpodobnosti vnitřních zkratů 49

Tabulka 103 – Proud jednofázového obloukového zemního spojení v závislosti na uzemnění středu sítě 51

Tabulka 104 – Souhrn technických požadavků, jmenovitých hodnot a volitelných zkoušek pro kovově kryté rozváděče 52

Tabulka AA.1 – Parametry pro zkoušku vnitřním obloukem podle konstrukce oddílu 62

Tabulka BB1 – Zkušební obvody a postupy 72

1Obecně

1.1Rozsah platnosti

Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na továrně vyrobené kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního a venkovního provedení a pro pracovní kmitočty do 60 Hz včetně. Kryty mohou obsahovat pevné nebo odnímatelné součásti a mohou být izolovány médiem (kapalným nebo plynným).

POZNÁMKA 1 Pro používání této normy platí, že vysoké napětí (viz IEC 60050-601:1985, 601-01-27) je jmenovité napětí nad 1 000 V. Termín střední napětí (viz IEC 60050-601:1985, 601-01-28) je však běžně používán u distribučních sítí o napětích nad 1 kV do 52 kV včetně; viz [1] v Bibliografii.

POZNÁMKA 2I když je tato norma přednostně určena pro třífázové sítě, může být také použita pro jednofázové nebo dvoufázové sítě.

Tato norma definuje různé typy kovově krytých rozváděčů, které se liší z hlediska:

POZNÁMKA 3Bezpečnost instalace závisí na konstrukci, provedení a koordinaci výrobků, montáži a obsluze.

Pro kovově kryté rozváděče obsahující plynem izolované oddíly je výpočtový přetlak omezen na nejvýše 300 kPa.

POZNÁMKA 4Plynem izolované oddíly, které mají výpočtový přetlak vyšší než 300 kPa se mají konstruovat a zkoušet podle IEC 62271-203; viz [6] v Bibliografii.

U kovově krytých rozváděčů určených pro speciální použití např. v prostředí s nebezpečím požáru, v dolech, na lodích apod. mohou být stanoveny doplňující požadavky.

Součásti vestavěné v kovově krytých rozváděčích musí být navrženy a zkoušeny podle jejich příslušných norem výrobku. Tato norma doplňuje normy výrobku pro jednotlivé součásti v oblasti jejich montáže v rozváděčích.

Tato norma nevylučuje vestavění jiných zařízení do stejného krytu. V tomto případě je nutné vzít v úvahu jakýkoliv vliv tohoto zařízení na rozváděč.

POZNÁMKA 5Na izolačně kryté rozváděče se vztahuje IEC 62271-201.

POZNÁMKA 6Na kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí větší než 52 kV izolované vzduchem o atmosférickém tlaku se může použít tato norma, pokud jsou izolační hladiny převzaty z IEC 62271-1. 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz