ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10 Červen 2012

Tvářecí nástroje – Kluzné desky pro tvářecí nástroje –
Část 2: Typ B

ČSN
ISO 9183-2

22 6222

 

Tools for pressing – Wear plates for press dies – Part 2: Type B

Outillage de presse – Plaques de frottement – Partie 2: Type B

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9183-2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9183-2:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9183-2 (22 6222) z prosince 1999.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tvářecí nástroje – Kluzné desky pro tvářecí ISO 9183-2
nástroje – Druhé vydání
Část 2: Typ B 2011-09-15

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Rozměry 6

3 Materiál a odpovídající tvrdost 8

4 Označení 8

Bibliografie 9

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

ISO 9183-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29 Nářadí, subkomisí SC 8 Nástroje pro lisování a tváření.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9183-2:1993), která představuje menší revizi. Zejména indikace textur povrchu byla aktualizována v souladu s ISO 1302:2002.

ISO 9183 sestává z následujících částí se společným názvem Tvářecí nástroje – Kluzné desky pro tvářecí nástroje:


1 Předmět normy

Tato část ISO 9183 specifikuje základní rozměry a tolerance, v milimetrech, kluzných desek typu B, určených výhradně pro použití na velkých lisech. Také specifikuje velikost a polohy vůle děr pro připevnění.

Poskytuje návod na materiály a tvrdost a specifikuje označení kluzných desek pro tvářecí nástroje typu B, které splňují požadavky této části ISO 9183.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz