ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.40 Červenec 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)

ČSN
EN 62561-
  6

35 7605

mod IEC 62561-6:2011

Lightning protection system components (LPSC) –
Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)

Composants de système de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 6: Exigences pour les compteurs de coups de foudre (LSC)

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 6: Anforderungen an Blitzzähler (LSC)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62561 - 6:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62561 - 6:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-07-28 se touto normou nahrazuje ČSN EN 50164-6 (35 7605) z října 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62561-6:2011 dovoleno do 2014-07-28 používat dosud platnou ČSN EN 50164-6 (35 7605) z října 2009.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-52:1996zavedena v ČSN EN 60068-2-52:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

EN 60068-2-75:1997zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61000-6-4zavedena v ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

EN 61180-1zavedena v ČSN EN 61180-1 (34 5650) Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí – Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy

EN 62305 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 62305 (34 1390) Ochrana před bleskem

EN ISO 4892-2:2006zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 4892-3:2006zavedena v ČSN EN ISO 4892-3:2006 (61 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 6988:1994zavedena v ČSN ISO 6988:1994 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxydem siřičitým s povšechnou kondensací vlhkosti

ISO 4892-4:2004nezavedena

ISO 6957:1988nezavedena

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62561-6:2011 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62561-6:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

81/392/FDIS

81/400/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62561 se společným názvem Součásti systému ochrany před bleskem je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-426:2010 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

ČSN EN 60060-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Kutáč, IČ 47192097, Ing. Jan Mikeš

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62561-  6
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2011

ICS 29.020; 91.120.40 Nahrazuje EN 50164-  6:2009

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
(IEC 62561-
  6:2011, modifikovaná)

Lightning protection system components (LPSC) –
Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
(IEC 62561-
  6:2011, modified)

Composants de système de protection centre
la foudre (CSPF) –
Partie 6: Exigences pour les compteurs de coups
de foudre (LSC)
(CEI 62561-
  6:2011, modifée))

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 6: Anforderungen an Blitzzähler (LSC)
(IEC 62561-
  6:2011, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-07-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62561-6:2011 E

Předmluva

Text dokumentu 81/392/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62561-6, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 81 Ochrana před bleskem byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování.

Návrh změny vypracovaný technickou komisí CENELEC TC 81X Ochrana před bleskem byl předložen k formálnímu hlasování.

Společné texty byly schváleny CENELEC jako EN 62561-6:2011 dne 2011-07-28.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50164-6:2009.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-07-28

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-07-28

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62561-6:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky 10

4.1 Obecně 10

4.2 Dokumentace 10

4.3 Značení 10

4.4 Návrh 10

5 Třídění 11

6 Zkoušky 11

6.1 Obecné podmínky zkoušky 11

6.2 Zkoušky odolnosti proti UV záření 12

6.3 Zkoušky odolnosti proti korozi (pro kovové části) 12

6.4 Mechanické zkoušky 12

6.5 Zkouška stupně krytí IP 13

6.6 Elektrické zkoušky 14

6.6.1 Obecné podmínky zkoušky 14

6.6.2 Minimální hraniční proud Itc 14

6.6.3 Zkouška nedekovanosti při Itc/2 14

6.6.4 Odolnost a čítání úderů při proudu Imcw 14

6.6.5 Multipulzní zkouška 14

6.7 Zkouška označení 14

7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 14

7.1 Elektromagnetická odolnost 14

7.2 Elektromagnetické vyzařování 14

8 Složení a obsah zkušebního protokolu 15

8.1 Obecně 15

8.2 Identifikace protokolu 15

8.3 Popis vzorku 15

8.4 Normy a odkazy 15

8.5 Zkušební postup 15

8.6 Popis zkušebního zařízení 16

8.7 Popis měřicích přístrojů 16

8.8 Záznam výsledků a parametrů 16

8.9 Prohlášení o vyhovění/nevyhovění 16

Příloha A  (normativní) Odolnost proti UV záření 17

Příloha B (normativní) Kondicionování/stárnutí čítače úderů blesků 18

Bibliografie 19

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 20

Obrázek 1 – Zkušební přístroj pro zkoušku rázem 13

Tabulka 1 – Typické hodnoty ItcImcw 11

1 Rozsah platnosti

Tato část 6 normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů protékajících vodičem (svodem). Tyto vodiče mohou být součástí instalace systému ochrany před bleskem (LPS) nebo mohou být připojeny do instalace s SPD (nebo ostatní vodiče, které nejsou určeny k vedení významné části bleskového proudu).

POZNÁMKAČítač úderů blesků může být také použit v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přitom by měly být zohledněny zvláštní požadavky na instalaci pro jednotlivé součásti, které odpovídají těmto podmínkám.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz