ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Červenec 2012

Papír a lepenka – Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

ČSN
EN ISO 534

50 0311

idt ISO 534:2011

Paper and board – Determination of thickness, density and specific volume

Papier et carton – Détermination de l’épaisseur, de la masse volumique et du volume spécifique

Papier und Pappe – Bestimmung der Dicke, der Dichte und des spezifischen Volumens

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 534:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 534:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 534 (50 0311) z dubna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Je uvedeno, že stanovení střední tloušťky ve vrstvě není určeno pro lepenku. Byl vypuštěn alternativní přítlak (50 ± 5) kPa. Jsou uvedeny nové údaje o preciznosti metody.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 186zavedena v ČSN EN ISO 186 (50 0302) Papír a lepenka – Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ISO 187zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny – Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení – Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 536zavedena v ČSN EN ISO 536 (50 0304) Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 00311391, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 534
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2011

ICS 85.060 Nahrazuje EN ISO 534:2005

Papír a lepenka – Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu
(ISO 534:2011)

Paper and board – Determination of thickness, density and specific volume
(ISO 534:2011)

Papier et carton – Détermination de l’épaisseur,
de la masse volumique et du volume spécifique
(ISO 534:2011)

Papier und Pappe – Bestimmung der Dicke, der Dichte und des spezifischen Volumens
(ISO 534:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 534:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 534:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 Vlákniny, papír a lepenka, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 534:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 534:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 534:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Princip metody 7

5 Přístroje a zařízení 7

6 Odběr vzorků 7

7 Klimatizace 8

8 Příprava zkušebních vzorků 8

8.1 Obecně 8

8.2 Tloušťka jednotlivého archu 8

8.3 Střední tloušťka ve vrstvě 8

9 Postup 9

9.1 Obecně 9

9.2 Ověření a kalibrace tloušťkoměru 9

9.3 Stanovení 9

10 Výpočet a vyjádření výsledků 9

10.1 Tloušťka jednotlivého archu 9

10.2 Střední tloušťka ve vrstvě 10

10.3 Zdánlivá hustota 10

10.4 Zdánlivý měrný objem 10

11 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (normativní) Ověřování provedení tloušťkoměru a kalibrace 12

Příloha B (informativní) Preciznost 13

Bibliografie 15

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí dvě metody měření tloušťky papíru a lepenky:

  1. měření jednotlivého archu papíru nebo lepenky jako tloušťky jednotlivého archu;

  2. měření vrstvy archů papíru jako střední tloušťky ve vrstvě.

Tato mezinárodní norma také uvádí metody výpočtu

– zdánlivé hustoty archu a zdánlivé hustoty ve vrstvě, a

– zdánlivého měrného objemu archu a zdánlivého měrného objemu ve vrstvě

ze stanovení tloušťky.

Tato mezinárodní norma není použitelná pro vlnitou lepenku. Dále měření střední tloušťky ve vrstvě, metoda b) uvedená nahoře, není vhodná pro lepenku 1).

POZNÁMKA Tyto dvě metody obecně vedou k různým výsledkům. Tyto metody nejsou použitelné pro tissue papíry a tissue výrobky. Pro tissue papíry a tissue výrobky se má používat ISO 12625-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz