ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.10 Červenec 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Stanovení vlhkosti

ČSN
EN ISO 11127-5

03 8237

idt ISO 11127-5:2011

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives –
Part 5: Determination of moisture

Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés – Méthodes d'essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection –
Partie 5: Détermination de l'humidité

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Prüfverfahren für nichtmetallische Strahlmittel –
Teil 5: Bestimmung der Feuchte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 11127-5:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN ISO 11127-5:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11127-5 (03 8237) z dubna 1998.

Anotace obsahu

Norma specifikuje metodu stanovení množství volné vlhkosti obsažené v nekovových otryskávacích prostředcích. Tato hodnota se stanoví měřením úbytku hmotnosti při zahřívání. Norma je jednou z částí ČSN EN ISO 11127, které se zabývají vzorkováním a zkoušením nekovových otryskávacích prostředků.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Příloha A byla aktualizována a v textu byly provedeny drobné redakční a stylistické úpravy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11127-1 zavedena v ČSN EN ISO 11127-1 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení pro nekovové otryskávací prostředky – Část 1: Vzorkování

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad předmětu normy, názvů kapitol a přílohy a textu přílohy A ISO 11127-5:2011.

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce. 

Zdroj: www.cni.cz