ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.01; 91.160.10 Srpen 2012

Železniční aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

ČSN
EN 13272

28 1511

 

Railway applications – Electrical lighting for rolling stock in public transport systems

Applications ferroviaires – Eclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public

Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13272:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13272:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13272 (28 1511) z listopadu 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě (normám)

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání jsou: technické požadavky byly dány do souladu s platnými TSI; a požadavky povolující nové osvětlovací techniky.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TS 45545 (všechny části) zavedeny v ČSN P CEN/TS 45545 (28 0160) Železniční aplikace – Požární ochrana železničních vozidel (všechny části)

EN 50121 (všechny části) zavedeny v ČSN EN 50121 (33 3590) Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita (všechny části)

EN 50153 zavedena v ČSN EN 50153 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

CIE S 008/E:2001/8995-1:2002(E) nezavedena

CIE Publikace č. 17.4 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 28 1300 Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky

ČSN 28 1310 Vozy metra pro přepravu cestujících – Základní technické požadavky a zkoušky

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 55015 (33 4215) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN IEC 50(845) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2008/57/EC) ze dne 2008-06-17 o interoperabilitě
železničního systému ve Společenství (přepracované znění). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (HS TSI RST).

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob“ transevropského konvenčního železničního systému (CR TSI LOC and PASS RST).

Technická specifikace pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (HS/CR TSI PRM).

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Bezpečnost v železničních tunelech“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (HS/CR SRT TSI).

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČ 63832721, Ing. Milan Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 13272
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 45.060.01; 91.160.10 Nahrazuje EN 13272:2001

Železniční aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

Railway applications – Electrical lighting for rolling stock in public transport systems 

Applications ferroviaires – Eclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public

Bahnanwendungen – Elektrische Beleuchtung
in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13272:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

3.1 Obecně 6

3.2 Typy osvětlení 8

4 Požadavky na osvětlení v prostorech pro cestující 8

4.1 Hlavní osvětlení 8

4.2 Náhradní osvětlení 11

4.3 Nouzové osvětlení 11

5 Osvětlení ve služebních prostorech 12

5.1 Hlavní osvětlení 12

5.2 Náhradní osvětlení 13

5.3 Nouzové osvětlení 13

6 Měřicí vybavení, podmínky a měřicí místa 14

6.1 Obecně 14

6.2 Měřicí vybavení 15

6.3 Podmínky pro měření intenzity osvětlení 15

6.4 Místa pro měření intenzity osvětlení 15

6.5 Měření intenzity osvětlení a oslnění 15

7 Další požadavky na konstrukci systémů osvětlení 16

7.1 Obecně 16

7.2 Údržba 16

7.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 16

Příloha A (normativní) Smluvní údaje 17

A.1 Informace a požadavky, které mají být dohodnuty a zadokumentovány 17

Příloha B (normativní) Stanovení požadavku na šířku dveří a přístupového schodu pro měření intenzity osvětlení 18

Příloha C (informativní) Vlastnosti zkušebního pulsu 19

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2008/57/ES 20

Bibliografie 23

Předmluva

Tento dokument (EN 13272:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou povinny některé nebo všechna taková patentová práva zjišťovat.

Tento dokument nahrazuje EN 13272:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání jsou: technické požadavky byly dány do souladu s platnými TSI; a požadavky povolující nové osvětlovací techniky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje požadavky a doporučení pro systémy elektrického osvětlení v interiérech kolejových vozidel veřejných dopravních systémů pro všechny provozní a nouzové podmínky. Tato evropská norma se nezabývá osvětlením instalovaným v přístrojích a ovládačích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz