ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50 Srpen 2012

Svítidla –
Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla

ČSN
EN 60598-2-2
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-2:2011

Luminaires –
Part 2-2: Particular requirements – Recessed luminaires

Luminaires –
Partie 2-2: Règles particulières – Luminaires encastrés

Leuchten –
Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Einbauleuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-12-13 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-2 (36 0600) z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60598-2-2:2012 dovoleno do 2014-12-13 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-2 (36 0600) z července 1997.

Změny proti předchozím normám

Změny přijaté v této normě oproti normě původní jsou uvedeny v kapitole Informativní údaje z IEC 60598-2-2:2011.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227 souborzaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí
do 450/750 V včetně

IEC 60245 souborzaveden v souboru ČSN 34 7470 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60598-1zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Informativní údaje z IEC 60598-2-2:2011

Mezinárodní normu IEC 60598-2-2 vypracovala subkomise 34D Svítidla, technické komise 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydáníroku 1996 a změnu 1 (1997), a je jejich technickou revizi. Změny, které tato nová verze přináší, jsou potřebné k udržení souladu s novějšími verzemi IEC 60598-1, publikovanými od předchozího vydání této normy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1030/FDIS

34D/1038/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato publikace se musí používat ve spojení s IEC 60598-1 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. Vznikla na základě sedmého vydání (2008) této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace bud

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

EVROPSKÁ NORMA EN 60598-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 29.140.50 Nahrazuje EN 60598-2-2:1996 + A1:1997

Svítidla –
Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla
(IEC 60598-2-2:2011)

Luminaires –
Part 2-2: Particular requirements – Recessed luminaires
(IEC 60598-2-2:2011)

Luminaires –
Partie 2-2: Règles particulières – Luminaires encastrés
(CEI 60598-2-2:2011)

Leuchten –
Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Einbauleuchten
(IEC 60598-2-2:2011)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-12-13. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60598-2-2:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 34D/1030/FDIS, budoucí 3. vydání IEC 60598-2-2, vypracovaný IEC/SC 34D Svítidla při IEC/TC 34 Světelnézdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-2:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení dokumentu k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-09-13

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-12-13

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-2:1996 + A1:1997.

Změny zavedenéEN 60598-2-2:2012 jsou nutné k udržení souladu s novějšími verzemi EN 60598-1, které byly zveřejněny od předchozího vydání této normy.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-2:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

2.1 Rozsah platnosti 6

2.2 Normativní odkazy 6

2.3 Všeobecné požadavky na zkoušky 6

2.4 Definice 6

2.5 Třídění svítidel 6

2.6 Značení 6

2.7 Konstrukce 6

2.8 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 6

2.9 Opatření na spojení s uzemňovací soustavou 6

2.10 Svorky 6

2.11 Vnější a vnitřní vodiče 6

2.12 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 7

2.13 Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky 7

2.14 Odolnost proti prachu a vlhkosti 7

2.15 Izolační odpor a elektrická pevnost 7

2.16 Odolnost vůči teplu, ohni a plazivým proudům 7

Příloha A (informativní)  Měření teploty okolí v instalované soustavě 8

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 9

Tabulka 1 – Provozní teplota kabelu 7

 


2.1Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky na zápustná svítidla, obsahující elektrické světelné zdroje provozované s napájecím napětím nepřevyšujícím 1 000 V. Nevztahuje se na svítidla chlazená vzduchem nebo kapalinou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz