ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.120; 97.040.20 Srpen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

ČSN
EN 60335-2-25
ed. 5

36 1050

mod IEC 60335-2-25:2010

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-25: Besondere Anforderungen für Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenkochgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-25:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-25:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-11-28 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-25 ed. 4 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60335-2-25:2012 dovoleno do 2014-11-28 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-25 ed. 4 (36 1045) z července 2003.

Změny proti předchozí normě

Rozsah platnosti byl rozšířen a modifikován (používání na palubách lodí a definice použití v domácnosti a pro komerční účely), je uvedena zkouška trvanlivosti dvířek, jsou povoleny nové blokovací systémy dvířek a jejich zkoušky; je definován stupeň znečištění a požadavek na tloušťku plášťů topných článků kombinovaných mikrovlnných trub a redakční korekce přílohy AA.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

IEC 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60335-2-6 zavedena v ČSN EN 60335-2-6 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

IEC 60335-2-9 zavedena v ČSN EN 60335-2-9 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

Porovnání s IEC 60335-2-25:2010

Tato evropská norma přejímá IEC 60335-2-25:2010 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Původní texty kapitol a článků z IEC 60335-2-25:2010 upravené na základě modifikací EN 60335-2-25:2012 jsou uvedeny v národní příloze NA (informativní).

Informativní údaje z IEC 60335-2-25:2010

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala subkomise 61B Bezpečnost mikrovlnných trub technické komise IEC TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání publikované v roce 2002 včetně jeho změny 1:2005 a změny 2:2006. Představuje technickou revizi.

Hlavní změny v tomto vydání v porovnání s pátým vydáním jsou následující (malé změny nejsou uvedeny):

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

61B/417/FDIS

61B/425/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

· znovu potvrzena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním, nebo

· změněna.

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-90 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

ČSN EN 60519-6 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN ISO 13732-1 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 60335-2-25
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2012

ICS 13.120; 97.040.20 Nahrazuje EN 60335-2-25:2002 + A1:2005 + A2:2006 + A11:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub
(IEC 60335-2-25:2010, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
(IEC 60335-2-25:2010, modified) 

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
(CEI 60335-2-25:2010, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-25: Besondere Anforderungen
für Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenkochgeräte
(IEC 60335-2-25:2010, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60335-2-25:2012 E

Předmluva

Tento dokument (EN 60335-2-25:2012) sestává z textu IEC 60335-2-25:2010 vypracovaného IEC/SC 61B Bezpečnost mikrovlnných spotřebičů pro domácnost a pro komerční účely společně se schválenými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení dokumentu k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-11-28

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-11-28

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-25:2002 + A1:2005 + A2:2006 + A11:2010.

Významné technické změny v EN 60335-2-25:2012 oproti EN 60335-2-25:2002 jsou následující:

Tato norma se musí používat společně s nejnovějším vydáním EN 60335-1 a jejími změnami. Je-li v této normě zmiňována „část 1“, odkazuje to na EN 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 1 Je použit následující číslovací systém:

POZNÁMKA 2 Jsou použity následující typy písma:

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v IEC 60335-2-25, mají před označením písmeno „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-25:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 9

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 11

4 Obecný požadavek 12

5 Obecné podmínky pro zkoušky 12

6 Třídění 12

7 Značení a návody 12

8 Ochrana před přístupem k živým částem 14

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 14

10 Příkon a proud 14

11 Oteplení 14

12 Neobsazeno 15

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 15

14 Přechodná přepětí 15

15 Odolnost proti vlhkosti 15

16 Unikající proud a elektrická pevnost 16

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 16

18 Trvanlivost 16

19 Abnormální činnost 17

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 18

21 Mechanická pevnost 18

22 Konstrukce 19

23 Vnitřní spojování 22

24 Součásti 23

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 23

26 Svorky pro vnější vodiče 23

27 Ochranné spojení se zemí 23

28 Šrouby a spoje 23

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 23

30 Odolnost proti teplu a hoření 24

31 Odolnost proti korozi 24

32 Záření, toxicita a podobná nebezpečí 24

Přílohy 25

Příloha A (informativní) Kusové zkoušky 25

Příloha AA (normativní) Kombinované mikrovlnné trouby 26

Příloha BB (normativní) Mikrovlnné trouby určené pro používání na palubách lodí 28

Bibliografie 30

Obrázek 101 – Zkušební kolík pro poškození blokovacího zařízení 24

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými částmi 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma se zabývá bezpečností mikrovlnných trub pro domácnost a podobné použití, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V.

Tato evropská norma se také zabývá kombinovanými mikrovlnnými troubami, pro něž platí příloha AA.

Tato norma se také zabývá mikrovlnnými troubami určenými pro používání na palubách lodí, pro něž platí příloha BB.

V možné míře pojednává tato evropská norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a podobných prostředích.

Obecně však nebere v úvahu:

· hru dětí se spotřebičem;

· používání spotřebiče velmi malými dětmi;

· používání spotřebiče mladšími dětmi bez dozoru.

Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto evropskou normou.

POZNÁMKA Z101 Příklady spotřebičů pro použití v domácnosti jsou spotřebiče pro typické funkce vedení domácnosti používané v prostředí domácnosti, které mohou být rovněž používány pro typické funkce vedení domácnosti uživateli, kteří nejsou experty:

POZNÁMKA Z102 Domácnost zahrnuje byt a s ním spojené budovy, zahradu apod.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a blízkém okolí. Obecně však nebere v úvahu

· fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost; nebo

· nedostatek zkušeností a znalostí

zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení;

POZNÁMKA Z103 Upozorňuje se na skutečnost, že

POZNÁMKA Z104 Tato norma neplatí pro

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz