ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.260 Srpen 2012

Plazmové zobrazovací panely –
Část 2-1: Metody měření – Optické a optoelektrické

ČSN
EN 61988-2-1
ed. 2

35 8788

idt IEC 61988-2-1:2012

Plasma display panels –
Part 2-1: Measuring methods – Optical and optoelectrical

Panneaux d’affichage à plasma –
Partie 2-1: Méthodes de mesure – Mesures optiques et opto-électriques

Plasmabildschirme –
Teil 2-1: Messverfahren – Optisch und opto-elektrisch

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61988-2-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61988-2-1:2012. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-02-28 se nahrazují ČSN EN 61988-2-1 (35 8788) z června 2003 a ČSN EN 61988-2-2 (35 8788) z prosince 2003, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje následující měřicí metody pro charakterizování vlastností plazmových zobrazovacích modulů (PDP modulů):

  1. světelný účinek pro 4% okno;

  2. rovnoměrnost jasu;

  3. kontrastní poměr pro temnou místnost;

  4. kontrastní poměr 100/70 pro světlou místnost;

  5. bílá chromatičnost a chromatická rovnoměrnost;

  6. barevný rozsah ve středu obdélníku;

  7. výkonová a proudová spotřeba modulu;

  8. výkonová spotřeba modulu při použití videosignálu;

  9. světelný účinek modulu;

  10. světelný účinek panelu.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61988-2-1:2012-06-18 dovoleno do 2015-02-28 používat dosud platné ČSN EN 61988-2-1 (35 8788) z června 2003 a ČSN EN 61988-2-2 (35 8788) z prosince 2003.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje následující významné změny vzhledem k předchozím vydáním:

V tomto dokumentu byly spojeny a rekonstruovány texty prvního vydání IEC 61988-2-1 a IEC 61988-2-2.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60107-1zavedena v ČSN EN 60107-1 (367006) Doporučené metody měření televizních přijímačů – Část 1: Všeobecně – Vysokofrekvenční a obrazová měření

IEC 61988-1zavedena v ČSN EN 61988-1 (35 8788) Plazmové zobrazovací panely – Část 1: Terminologie a písmenné značky

IEC 62087zavedena v ČSN EN 62087 (36 7004) Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

CIE 15:2004nezavedena

Informativní údaje z IEC 61988-2-1:2012

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 110 Elektronická zobrazovací zařízení

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 61988-2-1:2002 a IEC 61988-2-2:2003. Toto vydání představuje jejich spojení a technickou revizi.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

110/337/FDIS

110/352/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61988 se společným názvem Plazmové zobrazovací panely je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 61988-2-1 (35 8788) Plazmové zobrazovací panely – Část 2-1: Metody měření – Optické

ČSN EN 61988-2-2 (35 8788) Plazmové zobrazovací panely – Část 2-2: Metody měření – Optoelektrické

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102, Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz