ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely –
Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

ČSN
EN 60874-1-1
ed. 2

35 9243

idt IEC 60874-1-1:2011

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connectors for optical fibres and cables –
Part 1-1: Blank detail specification

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Connecteurs pour fibres et câbles optiques –
Partie 1-1: Spécification particulière cadre

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Steckverbinder für Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel –
Teil 1-1: Vordruck für Bauartspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60874-1-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60874-1-1:2012. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-12-22 se nahrazuje ČSN EN 60874-1-1 (35 9243) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma prezentuje výstupy postupů kvalifikačního schvalování souborů optických konektorů. Připomíná povinné postupy kvalifikačního schvalování uvedené v příslušné kmenové normě ČSN EN 60874-1 ed. 3, podává výčet bodů a informací, které se mají uvádět v předlohách předmětových specifikací a pro kvalifikační schvalování pevného vzorku, po dávkách a schvalování periodického. Uvádí detailní normalizované předlohy tabulek a formulářů předmětových specifikací a měřicích protokolů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60874-1-1:2012 dovoleno do 2012-12-22 používat dosud platnou ČSN EN 60874-1-1 (35 9243) z června 2007.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání obsahuje přepracované schvalování a hodnocení shody kvality a do formuláře předmětových specifikací přidává normu optického rozhraní.

Informativní údaje z IEC 60874-1-1:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala subkomise SC86B: Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise IEC TC86: Vláknová optika.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

86B/3268/FDIS

86B/3298/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz