ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.23 Srpen 2012

Keramické obkladové prvky –
Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení
pro neglazované obkladové prvky

ČSN
EN ISO 10545-6

72 5110

idt ISO 10545-6:2010

Ceramic tiles – Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles

Carreaux et dalles céramiques – Partie 6: Détermination de la résistance à l’abrasion profonde pour les carreaux
non emaillés

Keramische Fliesen und Platten – Teil 6: Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß – Unglasierte Fliesen
und Platten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-6:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10545-6:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110) z října 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je technicky shodná s původní normou ČSN EN ISO 10545-6.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 630 nezavedena

ISO 8486-1 zavedena v ČSN ISO 8486-1 (22 4012) Pojená brusiva – Stanovení a označování zrnitostního složení – Část 1: Hrubá zrna F4 až F220

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10545-1 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

ČSN EN ISO 10545-2 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ČSN EN ISO 10545-3 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 10545-4 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly

ČSN EN ISO 10545-5 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení – Neglazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-7 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-8 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

ČSN EN ISO 10545-9 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN ISO 10545-10 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

ČSN EN ISO 10545-11 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-12 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545-13 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545-14 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ČSN EN ISO 10545-15 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-16 (72 5110)Keramické obkladové prvky – Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 015679, pobočka Plzeň- Ing. Hana Kotorová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10545-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 91.100.23 Nahrazuje EN ISO 10545-6:1997

Keramické obkladové prvky –
Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení – Neglazované obkladové prvky
(ISO 10545-6:2010)

Ceramic tiles –
Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
(ISO 10545-6:2010) 

Carreaux et dalles céramiques –
Partie 6: Détermination de la resistance à l’abrasion profonde pour les carreaux non emaillés
(ISO 10545-6:2010)

Keramische Fliesen und Platten –
Teil 6: Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß – Unglasierte Fliesen und Platten
(ISO 10545-6:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-01-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10545-6:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Přístroje 6

5 Vzorky 6

5.1 Druh vzorků 6

5.2 Příprava vzorků 6

5.3 Počet vzorků 6

6 Postup 7

7 Vyhodnocení 7

8 Protokol o zkoušce 7


Předmluva

Text ISO 10545-4:2010 byl vypracován technickou komisi ISO/TC 189 Keramické obkladové prvky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 10545-4 technickou komisí CEN /TC 67 Keramické obkladové prvky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10545-6:2012.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10545-6:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 10545-6:2012 bez jakýchkoliv modifikací.


1Předmět normy

Tato část ISO 10545 popisuje postup zjišťování odolnosti proti opotřebení u všech neglazovaných keramických obkladových prvků používaných na obklady podlah.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz