ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.10 Srpen 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů –
Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

ČSN
EN ISO 8503-
403 8223

idt ISO 8503-4:2012

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Surface roughness characteristics
of blast-cleaned steel substrates –
Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile – Stylus instrument procedure

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés – Caractéristiques de rugosité
des subjectiles d’acier décapés –
Partie 4: Méthode d’étalonnage des comparateurs viso-tactiles ISO et de classification d’un profil de surface – Utilisation d’un appareil à palpeur

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen –
Teil 4: Verfahren zur Kalibrierung von ISO-Rauhheitsvergleichsmustern und zur Bestimmung der Rauheit – Tastschnittverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8503-4:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8503-4:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8503-4 (03 8223) z února 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Termíny a definice byly upraveny v návaznosti na nové normy z oboru měření drsnosti. V celé normě byly provedeny redakční úpravy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3274 zavedena v ČSN EN ISO 3274 (25 2322) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

ISO 4287:1997 zavedena v ČSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 5436-1 zavedena v ČSN EN ISO 5436-1 (25 2305) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony – Část 1: Hmotné míry

ISO 5436-2  zavedena v ČSN EN ISO 5436-2(25 2305) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony – Část 2: Softwarové měřicí etalony

ISO 8503-1 zavedena v ČSN EN ISO 8503-1 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 8503-3 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání

Informativní údaje z ISO 8503-4:2012

ISO 8503 se společným názvem Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů sestává z těchto samostatných částí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 8503-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 25.220.10 Nahrazuje EN ISO 8503-4:1995

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem
(ISO 8503-4:2012)

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates –
Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators
and for the determination of surface profile – Stylus instrument procedure
(ISO 8503-4:2012) 

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés – Caractéristiques de rugosité des subjectiles
d’acier décapés –
Partie 4: Méthode d’étalonnage des comparateurs viso-tactiles ISO et de classification d’un profil
de surface – Utilisation d’un appareil à palpeur
(ISO 8503-4:2012)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Rauheitskenngrößen
von gestrahlten Stahloberflächen –
Teil 4: Verfahren zur Kalibrierung
von ISO-Rauhheitsvergleichsmustern
und zur Bestimmung der Rauheit – Tastschnittverfahren
(ISO 8503-4:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 8503-4:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8503-4:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8503-4:1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8503-4:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 8503-4:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 9

5 Zařízení 9

6 Zkoušené povrchy 9

6.1 ISO komparátor profilu povrchu 9

6.2 Otryskané ocelové podklady/repliky 9

7 Postup měření největší výšky profilu Ry 9

8 Výpočet a vyjádření výsledků 10

9 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (normativní) Protokol o kalibraci ISO komparátorů profilu povrchu a o stanovení profilů povrchu 12

Příloha B (normativní) Formulář protokolu o měření profilu povrchu provedeném podle ISO 8503-4 13

Příloha C (informativní) Návod k přípravě a měření replik 14

Bibliografie 15

Úvod

Funkčnost ochranných povlaků vytvořených z nátěrových hmot a obdobných produktů nanesených na oceli je významně ovlivněna stavem ocelového povrchu bezprostředně před nanesením nátěru. Základní činitele, o kterých je známo, že tuto funkčnost ovlivňují, jsou:

  1. přítomnost rzi a okují;

  2. přítomnost nečistot na povrchu, včetně solí, prachu, olejů a mastnot;

  3. profil povrchu.

Cílem vypracování mezinárodních norem ISO 8501 (všech částí), ISO 8502 (všech částí) a ISO 8503 (všech částí) bylo poskytnout metody posouzení těchto činitelů, kdežto ISO 8504 (všechny části) uvádí informace o dostupných metodách čištění ocelových podkladů s udáním dosažitelné úrovně čistoty pro každou z nich.

Tyto mezinárodní normy neobsahují žádná ustanovení týkající se ochranných nátěrových systémů nanášených na ocelový povrch ani ustanovení o kvalitě povrchu pro konkrétní případy, třebaže kvalita povrchu může mít přímý vliv na volbu nanášeného ochranného nátěru a na jeho funkčnost. Taková ustanovení lze najít v jiných dokumentech, např. v národních normách a v pravidlech pro postup.

Uživatelé těchto mezinárodních norem musí zajistit, aby specifikovaná kvalita povrchu byla:

Čtyři výše uvedené normy pojednávají o těchto aspektech přípravy ocelových podkladů:

Profilometr se obvykle používá k přesnému měření struktury povrchu, která je výsledkem obrábění a broušení. Tato metoda je velmi dobře reprodukovatelná a je zcela nezávislá na pracovníkovi, který měření provádí. Pokud se to požaduje, mohou některé přístroje poskytnout grafické znázornění povrchu. Tento postup lze použít i ke stanovení profilu podkladu po otryskání, a to buď přímo, nebo z repliky.

ISO 8503-3 popisuje postup s použitím mikroskopu. ISO 8503-1 specifikuje požadavky na ISO komparátory profilu povrchu a ISO 8503-2 popisuje jejich použití. Mnohé běžně používané způsoby otryskávání jsou popsány v ISO 8504-2.

1 Předmět normy

Tato část ISO 8503 stanoví požadavky na profilometr a popisuje postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu, které splňují požadavky ISO 8503-1.

Tuto část ISO 8503 lze použít i ke stanovení profilu povrchu v rozsahu [image] od 20 mm do 200 mm pro v podstatě rovinné otryskané ocelové povrchy. Stanovení lze provádět na reprezentativní části otryskaného podkladu, nebo pokud přímé pozorování povrchu není proveditelné, na replice tohoto povrchu (viz přílohu C).

POZNÁMKA Tento postup lze popřípadě použít i k posouzení drsnosti profilu jiných otryskaných podkladů.

Alternativní postup je popsán v ISO 8503-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz