ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20 Září 2012

Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12492

83 2170

 

Mountaineering equipment – Helmets for mountaineers – Safety requirements and test methods

Equipements d’alpinisme et d’escalade – Casques d’alpinistes – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Bergsteigerhelme – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12492:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12492:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12492 (83 2170) z dubna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 960:2006 zavedena v ČSN EN 960:2007 (83 2140) Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

ISO 6487 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 564 (94 2001) Horolezecká výzbroj – Pomocná šňůra – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 565 (94 2002) Horolezecká výzbroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 566 (94 2003) Horolezecká výzbroj – Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 567 (94 2004) Horolezecká výzbroj – Lanové svěry – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 568 (94 2005) Horolezecká výzbroj – Kotevní prostředky do ledu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 569 (94 2006) Horolezecká výzbroj – Skalní skoby – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 893 (94 2015) Horolezecká výzbroj – Stoupací železa – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 958+A1 (94 2008) Horolezecká výzbroj – Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 959 (94 2009) Horolezecká výzbroj – Zavrtávané skoby – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12270 (94 2012) Horolezecká výzbroj – Vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12276 (94 2014) Horolezecká výzbroj – Mechanické vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12277 (94 2011) Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12278 (94 2010) Horolezecká výzbroj – Kladky – Bezpečnostní požadavky a zkoušení

ČSN EN 13089 (94 2016) Horolezecká výzbroj – Nářadí do ledu – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, IČ 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 12492
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 13.340.20 Nahrazuje EN 12492:2000

Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Mountaineering equipment – Helmets for mountaineers – Safety requirements
and test methods 

Equipements d’alpinisme et d’escalade – Casques d’alpinistes – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Bergsteigerhelme – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12492:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 9

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 9

4.1 Požadavky na konstrukci 9

4.1.1 Materiály 9

4.1.2 Výstupky 9

4.1.3 Upevňovací systém 9

4.1.4 Větrání 9

4.2 Požadavky na provedení 9

4.2.1 Tlumení nárazu 9

4.2.2 Odolnost proti průrazu 9

4.2.3 Pevnost upevňovacího systému 9

4.2.4 Účinnost upevňovacího systému (posouvání) 9

5 Zkušební metody 10

5.1 Zkušební vzorky 10

5.2 Seřízení přilby 10

5.3 Klimatizování 10

5.3.1 Obecně 10

5.3.2 Umělé stárnutí 10

5.3.3 Prostředí s vysokou teplotou 11

5.3.4 Prostředí s nízkou teplotou 11

5.4 Makety hlavy 11

5.5 Tlumení nárazu 11

5.5.1 Místa nárazu 11

5.5.2 Princip 11

5.5.3 Zkušební zařízení 11

5.5.4 Postup 12

5.5.5 Protokol o zkoušce 12

5.6 Odolnost proti průrazu 13

5.6.1 Oblast nárazu 13

5.6.2 Princip 13

5.6.3 Zkušební zařízení 13

5.6.4 Postup 14

5.6.5 Protokol o zkoušce 14

5.7 Pevnost upevňovacího systému 14

5.7.1 Princip 14

5.7.2 Zkušební zařízení 14

5.7.3 Postup 14

5.7.4 Protokol o zkoušce 15

Strana

5.8 Účinnost upevňovacího systému 15

5.8.1 Obecně 15

5.8.2 Princip 15

5.8.3 Zkušební zařízení 15

5.8.4 Postup 15

5.8.5 Protokol o zkoušce 16

6 Značení a označování štítky 20

6.1 Značení 20

6.2 Označování štítky 20

7 Informace poskytované výrobcem 20

Příloha A (informativní) Alternativní zkušební metoda pro umělé stárnutí 21

Příloha B (informativní) Podstatné technické změny mezi touto evropskou normou a EN 12492:2000 22

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS
Osobní ochranné prostředky 23

Bibliografie 24

Předmluva

Tento dokument (EN 12492:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 158 Ochrana hlavy, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12492:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V příloze B jsou uvedeny podrobnosti o podstatných technických změnách mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Ochrana poskytovaná přilbou závisí na okolnostech souvisejících s úrazem a nošení přilby nemusí vždy zabránit smrti nebo dlouhodobé invaliditě.

Část nárazové energie je tlumena přilbou, čímž se zmenší energie nárazu, jemuž je hlava vystavena. Konstrukce přilby může být touto pohlcenou energií poškozena a proto každá přilba, která byla vystavena takovému nárazu, musí být vyměněna, i když není patrné žádné poškození.

Horolezecké přilby jsou vybaveny upevňovacím systémem pro udržení přilby na hlavě. To ale může zapříčinit, že přilba zůstane zachycena a to může představovat riziko škrcení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přilby používané při horolezectví.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz