PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60; 03.220.20 Září 2012

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 –
Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

ČSN P
CEN ISO/TS 16410-2

01 8385

idt ISO/TS 16410-2:2012

Electronic fee collection – Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-3 –
Part 2: Abstract test suite

Perception du télépéage – Évaluation de la conformité de l'équipement à l'ISO/TS 17575-3 –
Partie 2: Suite d'essai abstraite

Elektronische Gebührenerhebung – Konformitätsevaluierung von Einrichtungen nach CEN ISO/TS 17575-3 –
Teil 2: Abstrakte Prüfreihe

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 16410-2:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS 16410-2:2012.
It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví abstraktní zkušební sestavu (ATS) pro posouzení shody koncového zařízení a centrálního zařízení s požadavky ISO/TS 17575-3.

Cílem této normy je poskytnout základ pro zkoušení shody koncových a centrálních zařízení v systému elektronického výběru poplatků, jako základ pro interoperabilitu mezi různými zařízeními od různých výrobců.

Tato abstraktní sestava zkoušek je přímo odvozena z ISO/TS 17575-1.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 16410-2:2012 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/TS 17575-1:2010 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17575-1:2010 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 1: Zpoplatňování

ISO/TS 17575-2 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17575-2 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami

ISO/TS 17575-3 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17575-3 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 3: Kontextová data

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 1: Obecné pojmy

ČSN EN ISO/IEC 9646-4:1997 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 4: Realizace zkoušky

ČSN EN ISO/IEC 9646-5:1997 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 5: Požadavky na zkušební laboratoře a na zákazníky pro proces posuzování shody

ČSN EN ISO/IEC 9646-6:1997 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 6: Specifikace zkoušky profilu protokolu

ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

ČSN P CEN ISO/TS 12813 (01 8389) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

ČSN EN ISO 14906 (01 8382) Elektronický výběr mýtného (EFC) – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

ČSN ISO 17573 (01 8383) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Architektura systémů zpoplatňujících vozidla

ČSN P CEN ISO/TS 17575-4 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 4: Roaming

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Altmannem, Princip a.s.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz