ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.99; 29.020; 55.080 Září 2012

Elektrostatika –
Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN
EN 61340-4-4
ed. 2

34 6440

idt IEC 61340-4-4:2012

Electrostatics –

Part 4-4: Standard test methods for specific applications – Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)

Électrostatique –

Partie 4-4: Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques – Classification électrostatique des grands récipients pour vrac souples (GRVS)

Elektrostatik –
Teil 4-4: Normprüfverfahren für spezielle Anwendungen – Einordnung flexibler Schüttgutbehälter (FIBC) in elektrostatischer Hinsicht

Tato norma přejímá anglickou verzi normy EN 61340-4-4:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61340-4-4:2012. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-02-22 se nahrazuje ČSN EN 61340-4-4 (34 6440) z května 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 61340 specifikuje požadavky na flexibilní středně objemové vaky (FIBC) s objemem 0,25 m3 až 3 m3 určené pro používání v nebezpečných výbušných atmosférách. Výbušná atmosféra může být vytvářena obsahem FIBC nebo může existovat mimo FIBC.

Požadavky zahrnují:

Požadavky této normy jsou použitelné pro všechny typy FIBC a vnitřních vložek zkoušených ve stavu po výrobě, před použitím a určených pro používání v nebezpečných výbušných atmosférách:

Zóny 1 a 2 (pouze skupiny IIA a IIB) a Zóny 21 a 22 (klasifikace nebezpečných prostorů a prostorů s nebezpečím výbuchu je uvedena v  příloze D). Pro některé typy FIBC platí požadavky této normy v případě použití

 

v nebezpečných výbušných atmosférách s minimální zápalnou energií 0,14 mJ nebo větší a kde nabíjecí proudy nepřesáhnou 3,0 μA.

Shoda s požadavky specifikovanými v této normě nutně nezajišťuje, že obsah FIBC nebude generovat nebezpečné elektrostatické výboje, např. kuželové výboje. Informace o rizicích spojených s kuželovými výboji jsou uvedeny v příloze E.

Shoda s požadavky této normy nesnižuje potřebu plného vyhodnocení rizika. Například kovové a jiné vodivé prachy a práškové tonery mohou vyžadovat další předběžná opatření pro zabránění nebezpečných výbojů z prachů.

V této normě jsou popsány zkušební metody, které mohou být používány spolu s požadavky na vlastnosti,
například když vyhodnocení rizika ukázalo, že příslušná minimální zápalná energie je menší než 0,14 mJ, nabíjecí proudy jsou větší než 3,0 μA nebo podmínky vnějšího prostředí jsou mimo rozsah specifikovaný v této normě.

Shoda s požadavky specifikovanými v této normě nutně nezajišťuje, že při běžném používání nebude personál vystaven úrazům elektrickým proudem z FIBC.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61340-4-4:2012 dovoleno do 2015-02-22 používat dosud platnou ČSN EN 61340-4-4 (34 6440) z května 2006.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi. Podrobnosti jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 61340-4-4:2012.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60079-10-1zavedena v ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

IEC 60079-10-2zavedena v ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

IEC 60243-1:1998zavedena v ČSN EN 60243-1:1999 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

IEC 60243-2zavedena v ČSN EN 60243-2 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební metody – Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

IEC 60417-DBnezavedena, dostupná na www.iec.ch

IEC 61241-2-3nezavedena

IEC 61340-2-3zavedena v ČSN EN 60340-2-3 (34 6440) Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ISO 7000:2004zavedena v ČSN ISO 7000:2005 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ISO 21898zavedena v ČSN EN ISO 21898 (77 0603) Obaly – Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

ASTM E582nezavedena

Informativní údaje z EN 61340-4-4:2012

Text dokumentu 101/346/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61340-4-4, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 101, Elektrostatika byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61340-4-4:2012.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2012-11-22

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-02-22

Tento dokument nahrazuje EN 61340-4-4:2005.

EN 61340-4-4:2012 zahrnuje proti EN 61340-4-4:2005 významné technické změny popsané v článku Informativní údaje z IEC 61340-4-4:2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 61340-4-4:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 61340-4-4:2012

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 101: Elektrostatika, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 122: Obaly, subkomisí SC 3: Požadavky na provedení a zkoušení prostředků pro obaly, balení a manipulační jednotky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání, publikované v 2005 a představuje jeho technickou revizi. Zahrnuje následující významné změny vzhledem k předchozímu vydání:

 1. Byla převzata klasifikace vaků FIBC založená na čtyřech typech: A, B, C a D.

 2. Byla doplněna směrnice pro bezpečné používání FIBC pro nebezpečné prostory a nebezpečné zóny, které jsou zavedeny v IEC 60079-10-1 a IEC 60079-10-2.

 3. Měření rezistance k uzemnitelným bodům a elektrického průrazného napětí pro FIBC se musí provádět pouze při nízké vlhkosti.

 4. Byly změněny požadavky na označování FIBC štítky, zlepšila se srozumitelnost a rozpoznatelnost pro koncové uživatele.

 5. Byla doplněna klasifikace, požadavky na vlastnosti a směrnice pro bezpečné používání vnitřních vložek do FIBC.

 6. Byla doplněna informativní příloha obsahující zkušební metody pro řízení kvality a pro kontrolní zkoušky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

101/346/FDIS

101/353/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61340 se společným názvem Elektrostatika je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 61340-2-1 (34 6440) Elektrostatika – Část 2-1: Metody měřeni – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostaticky náboj

ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (idt CLC/TR 50404)

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz