ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20 Září 2012

Průmyslové ochranné přilby

ČSN
EN 397

83 2141

 

Industrial safety helmets

Casques de protection pour l’industrie

Industrieschutzhelme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 397:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 397:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 397 (83 2141) z března 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze D.

Informace o citovaných dokumentech

EN 960:2006 zavedena v ČSN EN 960:2007 (83 2140) Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

EN ISO 472 zavedena v ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty – Slovník

EN ISO 9185:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9185:2008 (83 2747) Ochranné oděvy – Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, IČ 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 397
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 13.340.20 Nahrazuje EN 397:1995

Průmyslové ochranné přilby

Industrial safety helmets 

Casques de protection pour l’industrie

Industrieschutzhelme

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 397:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Fyzikální požadavky 9

4.1 Materiály a provedení 9

4.2 Vnější svislá vzdálenost 9

4.3 Vnitřní svislá vzdálenost 9

4.4 Vnitřní svislá světlá výška 9

4.5 Vodorovná vzdálenost 9

4.6 Nosná výška 10

4.7 Náhlavní vložka 10

4.7.1 Objímka hlavy/týlní pásek 10

4.7.2 Náhlavní opěra 10

4.7.3 Pásek pro pohodlné nošení přilby nebo potní pásek 10

4.8 Podbradní pásek 10

4.9 Větrání 10

4.10 Příslušenství 10

5 Požadavky na provedení 11

5.1 Povinné požadavky 11

5.1.1 Tlumení nárazu 11

5.1.2 Odolnost proti průrazu 11

5.1.3 Odolnost proti plameni 11

5.1.4 Odolnost upevnění podbradního pásku 11

5.1.5 Štítek 11

5.2 Nepovinné požadavky 11

5.2.1 Velmi nízká teplota (-20 °C nebo -30 °C) 11

5.2.2 Velmi vysoká teplota (+150 °C) 11

5.2.3 Elektrické vlastnosti 11

5.2.4 Příčná deformace 12

5.2.5 Postřik roztaveným kovem 12

6 Zkušební požadavky 12

6.1 Zkušební vzorky 12

6.2 Klimatizování před zkoušením 12

6.2.1 Klimatizační komora 12

6.2.2 Klimatizování 12

6.2.3 Prostředí s nízkou teplotou 13

6.2.4 Prostředí s vysokou teplotou 13

6.2.5 Vodní prostředí 13

6.2.6 Umělé stárnutí 13

6.2.7 Prostředí s velmi nízkou teplotou 13

6.2.8 Prostředí s velmi vysokou teplotou 13

Strana

6.3 Zkušební prostředí 14

6.4 Makety hlavy 14

6.4.1 Provedení 14

6.4.2 Výběr velikosti 14

6.5 Měření světlé výšky, vzdáleností a nosné výšky 14

6.6 Tlumení nárazu 14

6.6.1 Princip 14

6.6.2 Zařízení 14

6.6.3 Postup zkoušky 15

6.7 Odolnost proti průrazu 16

6.7.1 Princip 16

6.7.2 Zařízení 16

6.7.3 Postup zkoušky 16

6.8 Odolnost proti plameni 16

6.8.1 Princip 16

6.8.2 Zařízení 16

6.8.3 Postup zkoušky 17

6.9 Odolnost upevnění podbradního pásku 17

6.9.1 Princip 17

6.9.2 Zařízení 17

6.9.3 Postup 17

6.10 Elektrické vlastnosti 17

6.10.1 Zkouška 1 17

6.10.2 Zkouška 2 18

6.10.3 Zkouška 3 18

6.11 Odolnost proti příčné deformaci 18

6.11.1 Princip 18

6.11.2 Postup 18

6.12 Odolnost proti postřiku roztaveným kovem 19

6.12.1 Princip 19

6.12.2 Zařízení 19

6.12.3 Postup zkoušky 19

7 Značení 19

7.1 Značení na přilbě 19

7.2 Další údaje 19

Příloha A (informativní) Doporučení pro materiálové a konstrukční provedení průmyslových ochranných přileb 21

Příloha B (informativní) Alternativní postup pro umělé stárnutí 22

Příloha C (normativní) Výsledky zkoušek – Nejistota měření 23

Příloha D (informativní) Podstatné technické změny mezi touto evropskou normou a EN 397:1995 24

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS
Osobní ochranné prostředky 25

Bibliografie 26

Předmluva

Tento dokument (EN 397:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 158 Ochrana hlavy, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 397:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V příloze D jsou uvedeny podrobnosti o podstatných technických změnách mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky a požadavky na provedení, zkušební metody a požadavky na značení pro průmyslové ochranné přilby. Povinné požadavky se uplatňují na přilby pro obecné použití v průmyslu. Nepovinné požadavky na provedení jsou zařazeny pro uplatnění pouze tam, kde je výrobce přilby výslovně deklaruje. Průmyslové ochranné přilby jsou určeny zejména pro poskytování ochrany uživatele proti padajícím předmětům a následnému zranění mozku a fraktuře lebky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz