ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.20 Říjen 2012

Rozváděče nízkého napětí –
Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN
EN 61439-3

35 7107

idt IEC 61439-3:2012

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies –
Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)

Ensembles d’appareillage à basse tension –
Partie 3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen –
Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (IVL)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-3:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61439-3:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-03-22 se nahrazuje ČSN EN 60439-3 (35 7107) z února 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Touto normou se nahrazuje ČSN 35 7030 z 1971-06-16.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61439-3:2012 dovoleno do 2015-03-22 používat dosud platnou ČSN EN 60439-3 (35 7107) z února 1995.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání ČSN EN 61439-3:2012 je oproti předcházejícím ČSN EN 60439-3:1995 a ČSN 35 7030:1971 zcela přepracováno, aby norma byla uvedena do souladu s navazující ČSN EN 61439-1:2012.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

IEC 60269-3 zavedena v ČSN 35 4701-3 Pojistky nízkého napětí – Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

IEC 60898-1:2002 zavedena v ČSN EN 60898-1:2003 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

IEC 61008 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61008 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB)

IEC 61009 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61009 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO)

IEC 61439-1:2011 zavedena v ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 62423:2009 nezavedena

Informativní údaje z IEC 61439-3:2012

Mezinárodní normu IEC 61439-3 vypracovala subkomise 17D Rozváděče nízkého napětí, technické komise IEC 17 Spínací a řídicí přístroje.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 60439-3:1990, změnu A1:1993 a změnu A2:2001. Představuje technickou revizi.

Toto vydání zahrnuje následující důležité technické změny ve srovnání s IEC 60439-3 (včetně změn):

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

17D/448/FDIS

17D/450/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato norma se má používat společně s IEC 61439-1. Ustanovení všeobecných pravidel, o nichž pojednává IEC 61439-1 (dále část 1), platí pro tuto normu, kde je to výslovně uvedeno. Kde je v této normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, má být příslušný text části 1 podle toho upraven.

Články, které jsou číslovány s příponou 101 (102, 103 atd.), doplňují tentýž článek v části 1.

Tabulky a obrázky v této části 3, které jsou nové, jsou číslovány od 101.

Nové přílohy v této části 3 jsou označeny písmeny AA, BB atd.

Poznámky „v některých zemích“, týkající se odlišné národní praxe, jsou obsaženy v těchto článcích:

3.1.102

6.1

8.2.1

8.5.3

8.6.1

8.8

Seznam všech částí souboru IEC 61439 se společným názvem Rozváděče nízkého napětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 61439-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 29.130.20 Nahrazuje EN 60439-3:1991 + A1:1994 + A2:2001

Rozváděče nízkého napětí –
Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
(IEC 61439-3:2012)

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies –
Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
(IEC 61439-3:2012) 

Ensembles d’appareillage à basse tension –
Partie 3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
(CEI 61439-3:2012)

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen –
Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (IVL)
(IEC 61439-3:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-03-22. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61439-3:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 17D/448/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 61439-3, vypracovaný SC 17D Rozváděče nízkého napětí, IEC/TC 17 Spínací a řídicí přístroje byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 61439-3:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-12-22

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-03-22

Tento dokument nahrazuje EN 60439-3:1991 + A1:1994 + A2:2001 + opravu z listopadu 2009.

EN 61439-3:2012 zahrnuje následující důležité technické změny ve srovnání s EN 60439-3:1991:

Tato norma se má používat společně s EN 61439-1. Ustanovení všeobecných pravidel, o nichž pojednává EN 61439-1 (dále část 1), platí pro tuto normu, kde je to výslovně uvedeno. Kde je v této normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, má být příslušný text části 1 podle toho upraven.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/EC).

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Pokud jde o vztah ke směrnici (směrnicím) EU, viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61439-3:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Značky a zkratky 9

5 Charakteristiky rozhraní 9

6 Informace 10

7 Provozní podmínky 10

8 Konstrukční požadavky 10

9 Technické požadavky 11

10 Ověřování návrhu 11

11 Kusové ověřování 14

Přílohy 16

Příloha AA (informativní)  Položky, které jsou předmětem dohody mezi výrobcem ROZVÁDĚČE a uživatelem 17

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 22

Příloha ZB (informativní)  A – odchylky 23

Příloha ZZ (normativní)  Pokrytí základních požadavků směrnice ES 2004/108/EC 28

Bibliografie 21

Obrázek 101 – Příklad ověření oteplení zkouškou kompletní DBO podle 10.10.2.3.6 3

Tabulka 101 – Hodnoty předpokládaného zatížení 3

Tabulka 102 – Hodnoty utahovacího momentu pro ověřování mechanické pevnosti 3

Tabulka AA.1 – Položky, které jsou předmětem dohody mezi výrobcem ROZVÁDĚČE a uživatelem 3

 


1Rozsah platnosti

Tato část IEC 61439 definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).

DBO mají tato kritéria:

DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.

Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.

DBO mohou být smontovány mimo závod původního výrobce.

Tato norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti, jako jsou jističe, pojistkové vypínače, elektronická zařízení atd., která budou odpovídat příslušným normám výrobků.

Tato norma neplatí pro specifické typy ROZVÁDĚČŮ, na něž se vztahují jiné části IEC 61439.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz