ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50; 91.160.20 Prosinec 2012

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-714: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2000-7-714
ed. 2

idt HD 60364-7-714:2012
idt IEC 60364-7-714:2011

Low-voltage electrical installations –
Part 7-714: Requirements for special installations or locations –
External lighting installations

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-714: Règles pour les installations et emplacements spéciaux –
Installations d’éclairage extérieur

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-714: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art –
Beleuchtungsanlagen im Freien

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-714:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-714:2012. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-03-14 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-714 z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

714 Venkovní světelné instalace 6

714.1 Rozsah platnosti 6

714.2 Citované dokumenty 6

714.4 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 6

714.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 6

714.411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje 7

714.41 Příloha A Prostředky základní ochrany 7

714.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 7

714.51 Obecné předpisy 7

714.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 7

714.536 Odpojování a spínání 8

Příloha A (informativní)  Seznam poznámek vztahujících se k určitým zemím 9

Bibliografie 10

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 11

Příloha ZB (normativní)  Zvláštní národní podmínky 12

 


Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-7-714:2012 dovoleno do 2015-03-14 používat dosud platnou ČSN 33 2000-7-714 z července 2001.

Změny proti předchozí normě

Hlavní technické změny oproti dřívějšímu vydání ČSN 33 2000-7-714 jsou uvedeny v předmluvě
k HD 60364-7-714:2012

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60364-4-41:2005zavedena v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

lEC 60364-5-51:2005 zavedena v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

IEC 60364-5-53:2001 dosud nezavedena

Porovnání s IEC 60364-7-714:2011 a HD 60364-7-714:2012

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-714:2012, který je identickým převzetím IEC 60364-7-714:2011. Navíc obsahuje přílohu ZA a ZB, které byly doplněny CENELEC.

Informativní ůdaje z HD 60364-7-714:2012

Text dokumentu (64/1806/FDIS), budoucího 2. vydání IEC 60364-7-714, vypracovaný technickou komisí IEC TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako HD 33 2000-7-714:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-12-14

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-03-14

Tento dokument nahrazuje HD 60364-7-714:2000.

Významné technické změny týkající se HD 384.7.714 S1:2000:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo] CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-714:2011

Mezinárodní normu IEC 60364-7-714 vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1996 a je jeho technickou revizi.

Významné technické změny oproti předchozímu vydání:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1806/FDIS

64/1814/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 pod všeobecným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na internetové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány

ČSN EN 60598 (36 0600) soubor Svítidla

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021 Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Úvod

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky částí 1 až 6 IEC 60364.

Čísla následující po čísle části 714 jsou čísla odpovídajících částí, nebo kapitol IEC 60364, Částí 1 až 6. Z tohoto důvodu není číslování kapitol postupné. Číslování obrázků a tabulek zahrnuje číslo části a pořadové číslo obrázku, či tabulky.

Nepřítomnost odkazu na kapitolu, nebo článek obecných ustanovení, znamená možnost využití obecných ustanovení částí 1 až 6 IEC 60364.

714 Venkovní světelné instalace

714.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 platí pro návrh a zhotovení světelné instalace včetně svítidel, které jsou součástí venkovní, pevné elektroinstalace.

Počátkem zařízení pro venkovní osvětlení je předávací místo napájení elektrickou energií od dodavatelské
organizace nebo počátek obvodu napájejícího pouze zařízení pro venkovní osvětlení.

Požadavky platí zejména pro osvětlovací zařízení, například pro ulice, silnice, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování, telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky.

Tyto předpisy se netýkají:

Pro světelnou instalaci bazénů a fontán, viz IEC 60364-7-702.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz