ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10; 77.160 Říjen 2012

Slinovaná kovová pouzdra – Stanovení radiální pevnosti v tlaku

ČSN
EN ISO 2739

42 0458

idt ISO 2739:2012

Sintered metal bushings – Determination of radial crushing strength

Bagues en métal fritté – Détermination de la résistance à l’écrasement radial

Buchsen aus Sintermetall – Bestimmung der radialen Bruchfestigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2739:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2739:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2739 (42 0458) ze srpna 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Na rozdíl od předešlého vydání normy jsou v této verzi podrobněji popsány zkušební zařízení a postup zkoušky. Jsou kvantitativně vymezeny podmínky přesnosti měření rozměrů zkušebních těles s ohledem na vyjádření výsledků zkoušky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTS WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 2739
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2012

ICS 77.040.10; 77.160 Nahrazuje EN ISO 2739:2010

Slinovaná kovová pouzdra – Stanovení radiální pevnosti v tlaku
(ISO 2739:2012)

Sintered metal bushings – Determination of radial crushing strength
(ISO 2739:2012)

Bagues en métal fritté – Détermination
de la résistance à l’écrasement radial
(ISO 2739:2012)

Buchsen aus Sintermetall – Bestimmung der radialen Bruchfestigkeit
(ISO 2739:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-06-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 2739:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Princip 6

3 Zkušební zařízení 6

4 Zkušební těleso 6

5 Postup 6

6 Vyjádření výsledků 7

7 Vyjádření preciznosti (Vyjádření přesnosti) 7

8 Zkušební protokol 8

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 2739:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 119 „Prášková metalurgie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2739:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 2739:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 2739:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení radiální pevnosti v tlaku slinovaných kovových částí tvaru dutých válců běžně známých jako pouzdra.

Tato metoda se používá u slinovaných pouzder tvořených čistými nebo slitinovými kovovými prášky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz