ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.25; 25.060.20 Prosinec 2013

Obráběcí stroje – Upínací zařízení obrobku –
Slovník

ČSN
ISO 19719

20 0210

 

Machine tools – Work holding chuks – Vocabulary

Machines-outils – Mandrins porte-pièces – Vocabulaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 19719:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 19719:2010. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 702-1zavedena v ČSN ISO 702-1 (20 1006) Obráběcí stroje – Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel –
Část 1: Kuželový konec

ISO 702-2zavedena v ČSN ISO 702-2 (20 1006) Obráběcí stroje – Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel –
Část 2: Typ Camlock

ISO 702-3zavedena v ČSN ISO 702-3 (20 1006) Obráběcí stroje – Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel –
Část 3: Bajonetový typ

ISO 702-4zavedena v ČSN ISO 702-4 (20 1006) Obráběcí stroje – Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel –
Část 4: Válcový konec

ISO 3442-1nezavedena

ISO 3442-2nezavedena

ISO 3442-3nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie Praha, IČ 00548871, Ing. Jan Kočí

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Obráběcí stroje – Upínací zařízení obrobku – Slovník ISO 19719
První vydání
2010-01-15

ICS 01.040.25; 25.060.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

Předmět normy 7

Citované dokumenty 7

1 Typy upínacích zařízení 9

2 Součásti sklíčidel 40

3 Hydraulické a pneumatické součásti 54

4 Upínací přípravky a příslušenství 63

5 Obecné termíny pro upínací technologie 66

Bibliografie 89

Abecední index 90

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Obecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Reprodukování termínů a definic obsažených v této Mezinárodní normě je povolen ve ěkolících manuálech, instrukčních příručkách, technických publikacích a tiskovinách pro výhradně vzdělávací a implementační účely. Podmínky pro takové reprodukování jsou: nejsou povoleny žádné úpravy termíny a definice; takové reprodukování není dovoleno pro slovníky nebo podobné publikace nabízené pro prodej, a kde tato Mezinárodní norma je zmíněna jako zdrojový dokument.

S výlučnou výjimkou zmíněnou shora, žádná jiná část této publikace nesmí být reprodukována nebo použita v jiné formě, nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými nebo mechanickými včetně fotokopií a mikrofilmů bez povolení daném písemnou formou buď orgánem ISO na uvedené adrese, členským orgánem ISO v zemi žadatele.

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 19719 vypracovala technická komise ISO/TC 39 Obráběcí stroje, subkomise SC8, Upínací zařízení obrobku a sklíčidla.

Úvod

Účelem této mezinárodní normy je systemizovat termíny a usnadnit komunikaci. Označení uvedená v této mezinárodní normě jsou doporučena pro obecné použití. Tato mezinárodní norma je použitelná pouze na obecné komerčně používané příslušenství obráběcích strojů, tj. není použitelná na speciální příslušenství.

V mnoha případech jsou používána různá označení na jednu část upínacího sklíčidla; v každém případě, jedno z nich, které se hodí na specifikovanou strukturu, je vybráno pro použití jako označení pro tuto mezinárodní normu. Také označení používaná v praxi byla brána do úvahy. 

Předmět normy

 

Scope

 

Domaine d’application

Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice používané pro technologii upínání, včetně speci-
fických technických termínů obecně používaných pro upínací sklíčidla obrobku.

 

This International Standard specifies terms and definitions used for clamping technology, including specific technical terms commonly used for work holding chucks.

 

La présente Norme internationale spécifie les termes et définitions uti-
lisés dans la terminologie relative à la technique de serrage contenant les termes techniques spécifiques, communément utillisés pour les mandrins porte-pièces.

POZNÁMKA 1K termínům uvedeným ve dvou oficiálních ISO jazycích (anglič-
tině a francouzštině), tato mezinárodní norma také uvádí ekvivalentní termíny v němčině. Tyto termíny jsou publiko-
vány pod odpovědností členské organi-
zace pro Německo (DIN) a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny a defi-
nice dané v oficiálních jazycích mohou být považovány jako termíny a definice ISO.

 

NOTE 1In addition to the terms used in the two official ISO languages (English and French), this International Standard also gives the equivalent terms in German. These terms are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN), and are given for infor-
mation only. Only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.

 

NOTE 1En plus des termes donnés dans les deux langues officielles de l’ISO (anglais et français), la présente Norme internationale donne aussi les termes équivalents en allemand. Ces termes sont publiés sous la responsabilité du comité membre de l’Allemagne (DIN) et sont donnés seulement à titre informatif. Toutefois, seuls les termes donnés dans les langues officielles peuvent être con-
sidérés comme des termes et défini-
tions ISO.

POZNÁMKA 2Obrázky v této mezi-
národní normě jsou uvedeny pouze jako příklady. Nejsou zamýšleny pro ovlivnění konstrukce pro výrobce.

 

NOTE 2The figures in this International Standard are given as examples only. They are not intended to influence the manufacturer’s design.

 

NOTE 2Les figures de la présente Norme internationale sont données unique-
ment à titre d’exemple. Elles ne sont pas destinées à influencer la conception du fabricant.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz