ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 91.140.50; 91.160.10 Leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-715: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 33 2000-7-715
ed. 2

idt HD 60364-7-715:2012
mod IEC 60364-7-715:2011

Low-voltage electrical installations –
Part 7-715: Requirements for special installations or locations – Extra-low-voltage lighting installations

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-715: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Installations d'éclairage à très basse tension

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-715: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-715:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-715:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-01-18 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-715 z března 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 6

715 Světelná instalace napájená malým napětím 7

715.1 Rozsah platnosti 7

715.2 Citované dokumenty 7

715.4 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 8

715.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 8

715.414 Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV 8

715.42 Ochrana před účinky tepla 8

715.422.3 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot 8

715.422.106 Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů 8

715.422.107 Nebezpečí požáru od zkratu 9

715.43 Ochrana před nadproudy 9

715.430.104 Ochrana před nadproudy u světelné instalace ELV. 9

715.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 9

715.52 Elektrická vedení 9

715.521 Druhy elektrických vedení 9

715.521.106 Holé vodiče 10

715.521.107 Závěsné systémy 10

715.523 Dovolené proudy 10

715.524 Průřezy vodičů 10

715.525 Úbytky napětí v instalacích uživatelů 10

715.53 Spínání a řízení 11

715.530.3 Všeobecné požadavky 11

715.536 Spínání 11

Příloha A (informativní) Seznam poznámek týkajících se některých zemí 12

Bibliografie 13

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 14

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky 15

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2015-01-18 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-715 z března 2006, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-715:2012.

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změny této normy oproti předchozí jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60364-7-715:2011, resp. v předmluvě k HD 60364-7-715:2012.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60364-4-41:2005zavedena v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

lEC 60364-4-42:2010zavedena v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

IEC 60364-4-43:2008zavedena v ČSN 33 2000-4-43:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

IEC 60364-5-52:2009zavedena v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2012 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

IEC 60364-5-53:2001dosud nezavedena

IEC 60364-5-55:2001zavedena v ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

IEC 60570:2003zavedena v ČSN EN 60570 ed. 2:2003 (36 0611) Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

IEC 60598-2-23:1996zavedena v ČSN EN 60598-2-23:1998 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

IEC 60998-2-1:2002zavedena v ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

IEC 60998-2-2:2002zavedena v ČSN EN 60998-2-2 ed. 2:2005 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

IEC 61347-2-2:2000, zavedena v ČSN EN 61347-2-2:2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

IEC 61347-2-13:2006zavedena v ČSN EN 61347-2-13:2007 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem

IEC 61558-2-6:2009zavedena v ČSN EN 61558-2-6 ed. 2:2010 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

Porovnání s IEC 60364-7-715:2011 a HD 60364-7-715:2012

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-715:2012, který je převzetím IEC 60364-7-715:2011 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohy ZA a ZB, které doplnil CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-715:2012

Text dokumentu (64/1807/FDIS) budoucího 2. vydání IEC 60364-7-715 připravený technickou komisí IEC TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako HD 33 2000-7-715:2012.

Návrh přílohy, který je součást společné modifikace k IEC 60364-7-715, byl připraven CLC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem a schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-01-18

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-01-18

Tento dokument nahrazuje HD 60364-7-715:205.

Hlavní technické změny obsažené v HD 60364-7-715:2012 oproti HD 60364-7-715:2005 jsou:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo] CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-715:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání, publikované v roce 1999 a je jeho technickou revizi.

Hlavní technické změny oproti dřívějšímu vydání jsou:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1807/FDIS

64/1815/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 pod všeobecným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na internetové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-559:2006Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Úvod

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky částí 1 až 6 IEC 60364.

Čísla následující po čísle části 715, jsou čísla odpovídajících částí, nebo kapitol IEC 60364, Částí 1 až 6. Z tohoto důvodu není číslování kapitol postupné. Číslování obrázků a tabulek zahrnuje číslo části a pořadové číslo obrázku, či tabulky.

Nepřítomnost odkazu na kapitolu, nebo článek obecných ustanovení, znamená možnost využití obecných ustanovení částí 1 až 6 IEC 60364.

715 Světelná instalace napájená malým napětím

715.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 platí pro návrh a zhotovení světelné instalace napájené malým napětím napájeným ze zdrojů s maximálním napětím do AC 50 V a DC 120 V.

POZNÁMKA 1Definici světelné instalace napájené malým napětím viz IEC 60598-2-23.

POZNÁMKA 2AC napětí je udáváno v efektivní hodnotě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz