ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10 Prosinec 2012

Mléko – Stanovení obsahu vápníku –
Titrační metoda

ČSN
ISO 12081

57 0514

 

Milk – Determination of calcium content – Titrimetric method

Lait – Détermination de la teneur en calcium – Méthode titrimétrique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12081:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12081:2010. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Norma Mezinárodní mlékařské federace: IDF 36:2010 Milk – Determination of calcium content – Titrimetric method

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky – Návod pro odběr vzorků

ČSN EN ISO 385 (70 4129) Laboratorní sklo – Byrety

ČSN EN ISO 648 (70 4122) Laboratorní sklo – Nedělené pipety

ČSN EN ISO 1042 (70 4105)  Laboratorní sklo – Odměrné baňky s jednou ryskou

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Regulation (EC) No 882/2004), v platném znění

Nařízení Komise (ES) č. 273/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 12555/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků Regulation (EC)
No 273/2008), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a. s., IČ: 16193296, Ing. Marie Marková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mléko – Stanovení obsahu vápníku – Titrační metoda ISO 12081 Druhé vydání
2010-06-01

ICS 67.100.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Chemikálie a materiály 6

5 Přístroje a materiály 6

6 Odběr vzorků 7

7 Příprava zkušebního vzorku 7

8 Pracovní postup 7

9 Výpočet a vyjádření výsledků 8

10 Opakovatelnost 8

11 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 10 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nebo IDF nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho mohly používat členské organizace ISO a národní komitéty IDF. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office International Dairy Federation

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20 Diamant Building · Boulevard Auguste Reyers 80 · B-1030 Brussels

Tel. + 41 22 749 01 11 Tel. + 32 2 733 98 88

Fax + 41 22 749 09 47 Fax. + 32 2 733 04 13

E-mail copyright@iso.org E-mail info@fil-idf.org

Web www.iso.org Web www.fil-idf.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 12081|IDF 36 vypracovala technická komise ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomise SC 5 Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařská federace (IDF). Je publikována společně ISO a IDF.

Toto druhé vydání ISO 12081|IDF 36 zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12081:1998) a je jeho revizí menšího rozsahu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje titrační metodu pro stanovení obsahu vápníku v mléce a obnoveném mléce ze zahuštěného, kondenzovaného nebo sušeného mléka.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz