PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10 Prosinec 2012

Kysaná mléka – Stanovení titrační kyselosti – Potenciometrická metoda

ČSN P
ISO/TS 11869

57 1423

 

Fermented milks – Determination of titratable acidity – Potentiometric method

Laits fermentés – Détermination de l’acidité titrable – Méthode potentiométrique

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/TS 11869:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/TS 11869:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto předběžnou normou se nahrazuje ČSN ISO 11869 (57 1423) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Revidovaná metoda Mezinárodní mlékařské federace: IDF/RM 150:2012 Fermented milks – Determination of titratable acidity – Potentiometric method

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 11869:2012 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Změny proti předchozí normě

Technická specifikace, která nahrazuje předchozí normu, byla vydána na základě požadavků trhu (urychlení normalizačního procesu). Tato technická specifikace rozšiřuje spektrum výrobků, pro které ji lze použít. Mezinárodní norma ISO 11869|IDF 150 byla určena pouze pro tři typy jogurtů, technická specifikace, která ji nahrazuje, je určena obecně pro kysané mléčné výrobky.

Souvisící právní ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky – Návod pro odběr vzorků

ČSN EN ISO 385 (70 4129) Laboratorní sklo – Byrety

ČSN EN ISO 8655-3 (70 4255) Pístové titrační přístroje – Část 3: Pístové byrety

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Regulation (EC) No 882/2004), v platném znění

Nařízení Komise (ES) č. 273/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků Regulation (EC)
No 273/2008), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a. s., IČ:16193296, Ing. Marie Marková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kysaná mléka – Stanovení titrační kyselosti – ISO/TS 11869
Potenciometrická metoda První vydání
2012-01-15

ICS 67.100.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Chemikálie 6

5 Přístroje 6

6 Odběr vzorků 7

7 Příprava zkušebního vzorku 7

8 Pracovní postup 7

9 Výpočet a vyjádření výsledků 7

10 Preciznost 8

11 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Alternativní vyjádření výsledků zkoušky 9

Příloha B (informativní) Mezilaboratorní zkouška 10

Bibliografie 12 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office International Dairy Federation

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20 Diamant Building · Boulevard Auguste Reyers 80 · B-1030 Brussels

Tel. + 41 22 749 01 11 Tel. + 32 2 733 98 88

Fax + 41 22 749 09 47 Fax. + 32 2 733 04 13

E-mail copyright@iso.org E-mail info@fil-idf.org

Web www.iso.org Web www.fil-idf.org

Published in Switzerland

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Za jiných okolností, zejména když to vyžaduje naléhavý zájem trhu, mohou technické komise publikovat jiné typy normativních dokumentů:

Dokument ISO/PAS nebo ISO/TS je prověřován po třech letech, kdy se rozhodne, zda bude dokument potvrzen na další tři roky, opraven a stane se mezinárodní normou, nebo zda bude zrušen. Jestliže je dokument ISO/PAS nebo ISO/TS potvrzen, bude prověřován opět po dalších třech letech. V této době musí být buď převeden na mezinárodní normu, nebo musí být zrušen.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/TS 11869|IDF/RM 150 vypracovala technická komise ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomise SC 5 Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařská federace (IDF). Je publikována společně ISO a IDF.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje normu ISO 11896:1997, která byla technicky revidována.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace specifikuje potenciometrickou metodu na stanovení titrační kyselosti neochuceného jogurtu, ochuceného jogurtu, jogurtu s ovocem, jogurtového nápoje, čerstvého sýra s ovocem nebo bez něho, podmáslí s ovocem nebo bez něho a dalších kysaných mléčných výrobků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz