ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

ČSN
EN 61300-3-28
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300-3-28:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-28: Examinations and measurements – Transient loss

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 3-28: Examens et mesures – Perte transitoire

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-28: Untersuchungen und Messungen – Transiente Dämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-28:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-28:2012. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-04-19 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-28 (35 9252) z listopadu 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma seznamuje s mechanickými příčinami vzniku přechodných ztrát v optických vláknech a pasivních optických součástkách a uvádí metodu pro měření útlumových změn o rychlosti řádu milisekund až jednotek sekund,
založenou na vyhodnocení analogového signálu na výstupu patřičného optického detektoru. Zmiňuje opatření vhodná pro provádění měření a podává obecný popis a podmínky metody. Předepisuje měřicí výbavu a stanovuje požadavky na parametry jejích jednotlivých prvků. Detailně popisuje postup měření a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Informativní příloha A uvádí základní specifikaci analogově – digitálního převodníku využitelného pro toto měření.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-3-28:2012 dovoleno do 2013-04-19 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-28 z listopadu 2002.

Změny proti předchozí normě

V tomto vydání se rozšířil obsah a upřesnil popis potřebné měřicí výbavy, modifikoval se postup měřicí metody a změnily se požadavky na její provedení.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 61300-1:2011 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3:2012 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-35 zavedena v ČSN EN 61300-3-35 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-35: Zkoušení a měření – Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-2 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Všeobecně

ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Informativní údaje z IEC 61300-3-28:2012

Mezinárodní normu IEC 61300-3-28 vypracovala subkomise SC86B Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise IEC TC86 Vláknová optika.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

86B/3334/FDIS

86B/3388/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz