ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.01; 29.060.20 Leden 2013

Elektrické a optické kabely – Zkušební metody
pro nekovové materiály –
Část 301: Elektrické zkoušky – Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C

ČSN
EN 60811-301

34 7010

idt IEC 60811-301:2012

Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials –
Part 301: Electrical tests – Measurement of the permittivity at 23 °C of filling compounds

Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques –
Partie 301: Essais électriques – Mesure de la permittivité à 23 °C des matières de remplissage

Kabel, isolierte Leitungen und Glasfaserkabel – Prüfverfahren für nichtmetallene Werkstoffe –
Teil 301: Elektrische Prüfungen – Messung der Dielektrizitätskonstanten von Füllmassen bei 23 °C

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60811-301:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60811-301:2012. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-04-16 se touto normou nahrazuje kapitola 9 ČSN EN 60811-5-1 (34 7010) z června 2000, která do uvedeného data s ní platí souběžně.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje zkušební postup pro měření permitivity výplňových směsí při 23 °C.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60811-301:2012 dovoleno do 2015-04-16 používat dosud platnou kapitolu 9 ČSN EN 60811-5-1 (34 7010) z června 2000.

Tato norma se musí používat spolu s ČSN EN 60811-100 z ledna 2013.

Změny proti předchozí normě

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60811-301:2012.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60811-100:2012 zavedena v ČSN EN 60811-100:2013 Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 100: Obecně

IEC 60247 zavedena v ČSN EN 60247 Izolační kapaliny – Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan d) a rezistivity při stejnosměrném napětí

Informativní údaje z EN 60811-301:2012

Text dokumentu 20/1283/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60811-301, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 20 Elektrické kabely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60811-301:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-01-16

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-04-16

Tento dokument nahrazuje kapitolu 9 EN 60811-5-1:1999 + A1:2004 (částečně). Úplné detaily o nahrazení jsou uvedeny v příloze A normy EN 60811-100:2012.

V této normě nejsou žádné technické změny oproti normě EN 60811-5-1:1999 + A1:2004, podrobnosti jsou uvedeny v předmluvě EN 60811-100:2012.

Tato norma se musí používat společně s EN 60811-100.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky pravidel bezpečnosti elektrických zařízení pro použití v daných napěťových mezích (LVD – 2006/95/ES).

Informativní údaje z IEC 60811-301:2012

Tuto mezinárodní normu IEC 60811-301 vypracovala technická komise IEC/TC 20 Elektrické kabely.

Tato část 301 IEC 60811 zrušuje a nahrazuje kapitolu 9 normy IEC 60811-5-1:1990. Podrobné informace o nahrazení předchozích částí jsou uvedeny v příloze A normy IEC 60811-100:2012.

V tomto dokumentu nejsou oproti předchozí normě IEC 60811-3-2:1995 žádné technické změny, kromě těch, které uvádí předmluva normy IEC 60811-100:2012.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

20/1283/FDIS

20/1332/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 301 IEC 60811 se musí používat společně s normou IEC 60811-100.

Seznam všech částí souboru norem IEC 60811 se společným názvem Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Ivo Gerbel

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz