ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-38: Zkoušení a měření – Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění

ČSN
EN 61300-3-38

35 9252

idt IEC 61300-3-38:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-38: Examinations and measurements – Group delay, chromatic dispersion and phase ripple

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures – Partie 3-38: Examens et mesures – Retard de groupe, dispersion chromatique et fluctuation de phase

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-38: Untersuchungen und Messungen – Gruppenlaufzeitverzögerung, chromatische Dispersion und Phasenwelligkeit

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-38:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-38:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma se zabývá měřicími metodami určenými pro charakterizaci vlastností skupinového zpoždění pasivních zařízení a dynamických modulů v příslušných vlnových pásmech. Z těchto měření se získávají další kvalitativní parametry jako zvlnění skupinového zpoždění, kolísání lineární fáze, velikost chromatické disperze, sklon disperze a zvlnění fáze a lze jimi při znalosti stavu polarizace stanovit rozdílové skupinové zpoždění. Norma prezentuje tři měřicí metody, a to referenční metodu posuvu fázové modulace, metodu interferometrie rozmítané vlnové délky a metodu posuvu fázové polarizace. Pro každou z uvedených metod stanovuje potřebné přístrojové vybavení a detailně rozepisuje měřicí postupy. Ve zvláštních částech vysvětluje způsoby provádění analýzy a vyhodnocení získaných výsledků měření, uvádí příklady měření a předepisuje údaje, které se musí pro tato měření stanovit. Informativní příloha A se věnuje výpočtům rozdílového skupinového zpoždění z výsledků měření získaných uvedenými měřicími metodami.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-731zavedena v ČSN IEC 50(731) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

IEC 61300-3-29zavedena v ČSN EN 61300-3-29 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-29: Zkoušení a měření – Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-42 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy – Chromatická disperze

ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

ČSN EN 61300-3-32 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-32: Zkoušení a měření – Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz