ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40 Únor 2013

Spínače pro domovní a podobné pevné
elektrické instalace –
Část 2-
 6: Zvláštní požadavky – Protipožární
spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

ČSN
EN 60669
 -2- 6

35 4106

mod IEC 60669 -2- 6:2012

Switches for household and similar fixed electrical installations –
Part 2- 6: Particular requirements – Fireman’s switches for exterior and interior signs and luminaires

Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues –
Partie 2- 6: Prescriptions particulières – Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses et luminaires extérieurs
et intérieurs

Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen –
Teil 2- 6: Besondere Anforderungen – Feuerwehrschalter für äußere und innere Anzeigen und Leuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60669 -2- 6:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60669 -2- 6:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-02-22 se nahrazuje ČSN EN 50425 (35 4106) z října 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60669 -2- 6:2012 dovoleno do 2015-02-22 používat dosud platnou ČSN EN 50425 (36 4106) z října 2008.

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla zcela přepracována, přejímá s modifikacemi první vydání IEC 60669 -2- 6:2012 na rozdíl od předchozí normy, která přejímala EN 50425:2008.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60669 -1:1998zavedena v ČSN EN 60669 -1 ed. 2:2003 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62262 zavedena v ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Porovnání s IEC 60669 -2- 6:2012

EN 60669 -2- 6:2012 přejímá IEC 60669 -2- 6:2012 s modifikacemi, které jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

V kapitole 1 byl nahrazen text Poznámky 101. Původní text zní.

POZNÁMKA 101V následujících zemích je jmenovité napětí pro instalace reklam a výbojek vyšší než 1 kV ale nižší než 10 kV a mělo by být v souladu se souborem EN 50107: všechny země CENELEC.

V bibliografii byly doplněny poznámky.

Přílohy ZA, ZB a ZC přidal CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60669 -2- 6:2012

Mezinárodní normu IEC 60669 -2- 6 vypracovala subkomise 23B Vidlice, zásuvky a spínače technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

CDV

Zpráva o hlasování

23B/990/CDV

23B/1032/RVC

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60669 se společným názvem Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 60669 -2- 4 (36 4106)Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Izolační spínače

ČSN 33 2000-5-51Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN EN 50107-1:2003 (34 1370)Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50107-2:2006 (34 1370)Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV – Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství nn a pojistky nn

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60669 -2- 6
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2012

ICS 29.120.40 Nahrazuje EN 50425:2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace –
Část 2-
 6: Zvláštní požadavky –
Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla
(IEC 60669
 -2- 6:2012, modifikovaná)

Switches for household and similar fixed electrical installations –
Part 2-
 6: Particular requirements –
Fireman’s switches for exterior and interior signs and luminaires
(IEC 60669
 -2- 6:2012, modified) 

Interrupteurs pour installations électriques fixes
domestiques et analogues –
Partie 2-
 6: Prescriptions particulières –
Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses
et luminaires extérieurs et intérieurs
(CEI 60669
 -2- 6:2012, modifiée)

Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische
Installationen –
Teil 2-
 6: Besondere Anforderungen –
Feuerwehrschalter für äußere und innere Anzeigen
und Leuchten
(IEC 60669
 -2- 6:2012, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-02-22. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60669 -2- 6:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 23B/990/CDV, budoucího prvního vydání IEC 60669 -2- 6, vypracovaný SC 23B Vidlice, zásuvky a spínače technické komise IEC TC 23 Elektrická příslušenství byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60669 -2- 6:2012.

Návrh změny, který pokrývá společné modifikace k IEC 60669 -2- 6, vypracovala CLC/TC 23BX Stejnosměrné vidlice a zásuvky a spínače pro domovní a podobné elektrické instalace a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-02-22

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-02-22

Tento dokument nahrazuje EN 50425:2008.

EN 60669 -2- 6:2012 se musí používat společně s EN 60669 -1:1999 + A1:2002 + A2:2008. Uvádí změny nezbytné pro převedení této normy na specifickou normu pro protipožární spínače.

V této publikaci jsou použity následující typy písma:

Články, obrázky, tabulky nebo poznámky, které doplňují články, obrázky, tabulky nebo poznámky v části 1 jsou číslovány počínaje 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které doplňují kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy v IEC 60669 -2- 6:2012, jsou označeny písmenem Z.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní principy bezpečnosti elektrických zařízení navržených pro použití s jistým omezením napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60669 -2- 6:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Všeobecné požadavky 8

5 Všeobecné poznámky ke zkouškám 8

6 Jmenovité hodnoty 8

7 Třídění 9

8 Značení 9

9 Kontrola rozměrů 10

10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 10

11 Uzemnění 10

12 Svorky 10

13 Konstrukční požadavky 13

14 Mechanismus 15

15 Odolnost proti stárnutí, ochrana poskytovaná kryty spínačů a odolnost proti vlhkosti 15

16 Izolační odpor a elektrická pevnost 15

17 Oteplení 16

18 Zapínací a vypínací schopnost 17

19 Normální činnost 17

20 Mechanická pevnost 17

21 Odolnost proti teplu 17

22 Šrouby, proudovodné části a spoje 17

23 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou 18

24 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům 18

25 Odolnost proti korozi 18

26 Požadavky na EMC 18

Bibliografie 20

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 21

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky 22

Příloha ZC (informativní) Odchylky typu A 23

Obrázek 101 – Minimální oblast viditelnosti 15

Obrázek 102 – Nákresy znázorňující aplikaci úderů 19

Tabulka 2 – Vztah mezi jmenovitými proudy a připojitelnými průřezy měděných vodičů pro šroubové svorky 10

Tabulka 3 – Utahovací krouticí moment pro ověření mechanické pevnosti šroubových svorek 11

Tabulka 4 – Zkušební hodnoty pro ohyb a vysmeknutí pro měděné vodiče 12

Tabulka 5 – Zkušební hodnoty pro zkoušku vysmeknutím 12

Tabulka 6 – Složení vodičů 12

Tabulka 7 – Vztah mezi jmenovitými proudy a připojitelnými průřezy měděných vodičů pro bezšroubové svorky 13

Tabulka 8 – Zkušební proud pro ověření elektrického a tepelného namáhání při obvyklém použití bezšroubových svorek 13

Tabulka 9 – Průřezy tuhých měděných vodičů pro zkoušku ohybem bezšroubových svorek 13

Tabulka 10 – Síly pro zkoušku ohybem 13

Tabulka 101 – Zkušební napětí na rozpojených kontaktech pro ověření vhodnosti pro odpojení vzhledem
ke jmenovitému napětí protipožárního spínače a nadmořské výšce, v níž se zkouška provádí 16

Tabulka 15 – Proudy při zkoušce oteplením a průřezy měděných vodičů 16

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola části 1 platí s těmito změnami:

Nahrazení prvního odstavce:

Tato část IEC 60669 platí pro protipožární spínače používané pro přerušení obvodů nízkého napětí pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla, např. neonové reklamy pouze na střídavý proud se jmenovitým napětím nepřesahujícím 440 V a jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A.

POZNÁMKA 101Pracovní napětí pro instalace reklam a výbojek je vyšší než 1 kV, avšak nižší než 10 kV a tato zařízení mají být v souladu s EN 50107.

Nahrazení šestého odstavce a poznámky 6 následujícím odstavcem a novými poznámkami:

Protipožární spínače odpovídající této normě jsou vhodné pro používání mezi –25 °C a +70 °C.

POZNÁMKA 102Protipožární spínače jsou navrženy pro kategorii přepětí III a používají se v prostředí se stupněm znečištění 2
podle IEC 60664 -1.

POZNÁMKA 103V následujících zemích mohou předpisy pro instalace a/nebo zákony vyžadovat odlišná ochranná zařízení, aby mohla plnit funkci uvedenou v rozsahu platnosti této normy: IT.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz