ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.120.40 Únor 2013

Ochrana před bleskem –
Část 2: Řízení rizika

ČSN
EN 62305-2
ed. 2

34 1390

mod IEC 62305-2:2010

Protection against lightning –
Part 2: Risk manamegent

Protection contre la foudre –
Partie 2: Evaluation des risques

Blitzschutz –
Teil 2: Risiko-Management

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62305-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62305-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-13 se nahrazuje ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62305-2:2012 dovoleno do 2014-01-13 používat dosud platnou ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu 2006.

Změny proti předchozí normě

Změny tohoto druhého vydání ČSN EN 62305-2 oproti předchozímu vydání této normy jsou: vyhodnocení rizika u služeb spojených se stavbami je vyloučeno z rozsahu platnosti; uvažují se poranění živých bytostí způsobené úrazem elektřinou uvnitř stavby; přijatelné riziko ztráty kulturního dědictví je sníženo; uvažuje se rozšíření škody na okolní stavby nebo na okolí; vylepšené rovnice pro vyhodnocení; jsou poskytnuty tabulky k určení relativního rozsahu ztrát ve všech případech; úroveň impulzního výdržného napětí zařízení byla rozšířena k nižším hodnotám až k 1 kV.

Informace o citovaných dokumentech

EN 62305-1:2011 zavedena v ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

EN 62305-3:2011 zavedena v ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

EN 62305-4:2011 zavedena v ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62305-2:2010 s modifikacemi. Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62305-2:2010

Mezinárodní normu IEC 62305-2 vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2006 a je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

81/371/FDIS

81/381/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62305 se společným názvem Ochrana před bleskem je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 50536 (35 7607) Ochrana před bleskem – Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti

ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:2007 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2:2010 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN IEC 60050-426:2010 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Kutáč, IČ 47192097, Ing. Michal Kříž

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62305-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2012

ICS 29.020; 91.120.40 Nahrazuje EN 62305-2:2006 + opravu listopad 2006

Ochrana před bleskem –
Část 2: Řízení rizika
(IEC 62305-2:2010, modifikovaná)

Protection against lightning –
Part 2: Risk management
(IEC 62305-2:2010, modified)

Protection contre la foudre –
Partie 2: Evaluation des risques
(CEI 62305-2:2010, modifiée)

Blitzschutz –
Teil 2: Risiko-Management
(IEC 62305-2:2012, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-03-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62305-2:2012 E

Předmluva

Tento dokument (EN 62305-2:2012) sestává z textu IEC 62305-2:2010, vypracovaného technickou komisí IEC/TC 81, Ochrana před bleskem, spolu se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 81X Ochrana před bleskem.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2013-03-19

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2014-01-13

Tento dokument nahrazuje EN 62305-2:2006 + opravu z listopadu 2006.

EN 62305-2:2012 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 62305-2:2006:

 1. Vyhodnocení rizika u inženýrských sítí spojených se stavbami je vyloučeno z rozsahu platnosti.

 2. Uvažují se poranění živých bytostí způsobené úrazem elektřinou uvnitř stavby.

 3. Přijatelné riziko ztráty kulturního dědictví je sníženo z 10–3 na 10–4.

 4. Uvažuje se rozšíření škody na okolní stavby nebo na okolí.

 5. Vylepšené rovnice jsou poskytnuty pro vyhodnocení

 1. Jsou poskytnuty tabulky k určení relativního rozsahu ztrát ve všech případech.

 2. Úroveň impulzního výdržného napětí zařízení byla rozšířena k nižším hodnotám až k 1 kV.

Poznámky a tabulky, které jsou doplněny k témuž v IEC 62305-2:2010 jsou označeny „Z“.

Společné modifikace k IEC 62305-2:2010 jsou v tomto dokumentu označeny svislou čarou na levém okraji textu.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN ] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Obsah

Strana

Úvod 11

1 Rozsah platnosti 12

2 Citované dokumenty 12

3 Termíny, definice, označení a zkratky 12

3.1 Termíny a definice 12

3.2 Označení a zkratky 17

4 Vysvětlení termínů 20

4.1 Škody a ztráty 20

4.2 Riziko a součásti rizika 22

4.3 Skládání součástí rizika 23

5 Řízení rizika 24

5.1 Základní postupy 24

5.2 Stavba uvažovaná pro ocenění rizika 24

5.3 Přípustné riziko RT 25

5.4 Zvláštní postupy pro ocenění potřeby ochrany 25

5.5 Postup pro ocenění efektivnosti nákladů na ochranu 26

5.6 Ochranná opatření 28

5.7 Výběr ochranných opatření 29

6 Stanovení součástí rizika pro stavbu 29

6.1 Základní rovnice 29

6.2 Stanovení součástí rizika způsobených údery do stavby (S1) 29

6.3 Stanovení součásti rizika způsobeného údery v blízkosti stavby (S2) 29

6.4 Stanovení součástí rizika způsobených údery do vedení připojeného ke stavbě (S3) 30

6.5 Stanovení součástí rizika způsobených údery v blízkosti vedení připojeného ke stavbě (S4) 30

6.6 Přehled součástí rizika ve stavbě 31

6.7 Rozdělování stavby na zóny ZS 32

6.8 Rozdělování vedení na sekce SL 32

6.9 Stanovení součástí rizika ve stavbě se zónami ZS 32

6.10 Analýza nákladů a výnosů pro ekonomické ztráty (L4) 33

Příloha A (informativní) Odhad ročního počtu N nebezpečných událostí 34

A.1 Obecně 34

A.2 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí ND způsobených údery do stavby a NDJ
do sousedící stavby 35

A.3 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NM způsobených údery v blízkosti stavby 39

A.4 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NL způsobených údery do vedení 39

A.5 Odhad průměrného ročního počtu nebezpečných událostí NI způsobených údery v blízkosti vedení 40

Příloha B (informativní) Odhad pravděpodobnosti PX škody 42

B.1 Obecně 42

B.2 Pravděpodobnost PA, že úder do stavby způsobí úraz živých bytostí elektrickým proudem 42

B.3 Pravděpodobnost PB, že úder do stavby způsobí hmotnou škodu 43

B.4 Pravděpodobnost PC, že úder do stavby způsobí poruchu vnitřních systémů 43

B.5 Pravděpodobnost PM, že úder v blízkosti stavby způsobí poruchu vnitřních systémů 44

Strana

B.6 Pravděpodobnost PU, že úder do vedení způsobí živým bytostem úraz elektrickým proudem 46

B.7 Pravděpodobnost PV, že úder do vedení způsobí hmotnou škodu 47

B.8 Pravděpodobnost PW, že úder do vedení způsobí poruchu vnitřních systémů 47

B.9 Pravděpodobnost PZ, že úder blesku v blízkosti vedení způsobí poruchu vnitřních systémů 48

Příloha C (informativní) Odhad rozsahu ztráty LX 49

C.1 Obecně 49

C.2 Průměrný poměrný rozsah ztráty za rok 49

C.3 Ztráta lidského života (L1) 49

C.4 Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2) 52

C.5 Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3) 53

C.6 Ekonomická ztráta (L4) 53

Příloha D (informativní) Ocenění nákladů na ztráty 56

Příloha E (informativní) Případová studie 57

E.1 Obecně 57

E.2 Venkovský dům 57

E.3 Kancelářská budova 61

E.4 Nemocnice 69

E.5 Bytový dům 80

Bibliografie 84

Obrázky

Obrázek 1 – Postup rozhodování o potřebě ochrany a pro volbu ochranných opatření 27

Obrázek 2 – Postup pro ocenění nákladové efektivnosti ochranných opatření 28

Obrázek A.1 – Sběrná plocha AD osamocené stavby 35

Obrázek A.2 – Složitý tvar stavby 36

Obrázek A.3 – Různé metody pro určení sběrné plochy pro danou stavbu 37

Obrázek A.4 – Stavba uvažovaná při vyhodnocení sběrné plochy AD 38

Obrázek A.5 – Sběrné plochy (AD, AM, AI, AL) 41

Obrázek E.1 – Venkovský dům 57

Obrázek E.2 – Kancelářská budova 61

Obrázek E.3 – Nemocnice 69

Obrázek E.4 – Bytový dům 80

Tabulky

Tabulka 1 – Příčiny poškození, typy škod a typy ztrát podle různých míst úderu 21

Tabulka 2 – Součásti rizika, které se uvažují pro každý typ ztrát ve stavbě 23

Tabulka 3 – Činitele ovlivňující součásti rizika 24

Tabulka 4 – Typické hodnoty přípustného rizika RT 25

Tabulka 5 – Parametry vztahující se k určení součástí rizika 30

Tabulka 6 – Součásti rizika pro různé typy škod a jejich různé příčiny 31

Tabulka A.1 – Činitel polohy stavby CD 38

Tabulka A.2 – Činitel instalace vedení CI 40

Tabulka A.3 – Činitel typu vedení CT 40

Tabulka A.4 – Činitel prostředí pro vedení CE 40

Tabulka B.1 – Hodnoty pravděpodobnosti PTA, že úder do stavby způsobí úraz živých bytostí elektrickým proudem způsobený nebezpečnými dotykovými a krokovými napětími 42

Tabulka B.2 – Hodnoty pravděpodobnosti PB v závislosti na ochranných opatřeních ke zmenšení hmotných škod 43

Strana

Tabulka B.3 – Hodnoty pravděpodobnosti PSPD jako funkce LPL, pro kterou jsou SPD navržena 43

Tabulka B.4 – Hodnoty činitelů CLDCLI závisejících na podmínkách stínění, uzemnění a oddělení 44

Tabulka B.5 – Hodnota činitele KS3 v závislosti na vnitřním zapojení (kabeláži) 45

Tabulka B.6 – Hodnoty pravděpodobnosti PTU, že úder do vstupujícího vedení způsobí úraz živých bytostí
v důsledku nebezpečných dotykových napětí 46

Tabulka B.7 – Hodnoty pravděpodobnosti PEB jako funkce LPL, pro níž jsou SPD navrženy 46

Tabulka B.8 – Hodnoty pravděpodobnosti PLD v závislosti na rezistanci RS kabelového stínění
a impulzním výdržném napětí UW zařízení 47

Tabulka B.9 – Hodnoty pravděpodobnosti PLI v závislosti na druhu vedení a na impulzním výdržném napětí UW zařízení 48

Tabulka C.1 – Typ ztráty L1: Hodnoty ztrát pro každou zónu 49

Tabulka C.2 – Typ ztráty L1: Typické střední hodnoty LT, LFLO 50

Tabulka C.3 – Hodnoty snižujícího činitele rt v závislosti na typu povrchu půdy nebo podlahy 51

Tabulka C.4 – Hodnoty snižujícího činitele rp v závislosti na opatřeních provedených ke zmenšení následků požáru 51

Tabulka C.5 – Hodnoty snižujícího činitele rf v závislosti na riziku požáru stavby 51

Tabulka C.6 – Činitel hZ zvyšující relativní rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika 52

Tabulka C.7 – Typ ztráty L2: Ztráta hodnot pro každou zónu 52

Tabulka C.8 – Typ ztráty L2: Typické střední hodnoty LFLO 53

Tabulka C.9 – Typ ztráty L3: Hodnoty ztrát pro každou zónu 53

Tabulka C.10 – Typ ztráty L3: Typická střední hodnota LF 53

Tabulka C.11 – Typ ztráty L4: Hodnoty ztrát pro každou zónu 54

Tabulka C.12 – Typ ztráty L4: Typické střední hodnoty LT, LFLO 54

Tabulka C.Z1 – Hodnoty k dosazení za celkovou hodnotu ct 55

Tabulka C.Z2 – Podíly k dosazení za celkové hodnoty ca, cb, cc, cs 55

Tabulka E.1 – Venkovský dům: Charakteristiky okolí a stavby 58

Tabulka E.2 – Venkovský dům: Silové vedení 58

Tabulka E.3 – Venkovský dům: Telekomunikační vedení (TLC) 58

Tabulka E.4 – Venkovský dům: Činitele platné pro zónu Z2 (uvnitř budovy) 59

Tabulka E.5 – Venkovský dům: Sběrné plochy stavby a vedení 60

Tabulka E.6 – Venkovský dům: Očekávaný počet nebezpečných událostí 60

Tabulka E.7 – Venkovský dům: Riziko R1 pro nechráněnou stavbu (hodnoty ´ 10–5) 60

Tabulka E.8 – Venkovský dům: Součásti rizika příslušející riziku R1 pro chráněnou stavbu 61

Tabulka E.9 – Kancelářská budova: Charakteristiky okolí a stavby 62

Tabulka E.10 – Kancelářská budova: Silové vedení 62

Tabulka E.11 – Kancelářská budova: Telekomunikační vedení 62

Tabulka E.12 – Kancelářská budova: Rozdělení osob do jednotlivých zón 63

Tabulka E.13 – Kancelářská budova: Činitele platné pro zónu Z1 (vstup zvenčí) 64

Tabulka E.14 – Kancelářská budova: Činitele platné pro zónu Z2 (venkovní zahrada) 64

Tabulka E.15 – Kancelářská budova: Činitele platné pro zónu Z3 (archív) 65

Tabulka E.16 – Kancelářská budova: Činitele platné pro zónu Z4 (kanceláře) 66

Tabulka E.17 – Kancelářská budova: Činitele platné pro zónu Z5 (výpočetní středisko) 67

Tabulka E.18 – Kancelářská budova: Sběrné plochy stavby a vedení 67

Tabulka E.19 – Kancelářská budova: Očekávaný roční počet nebezpečných událostí 68

Tabulka E.20 – Kancelářská budova: Riziko R1 pro nechráněnou stavbu (hodnoty ´ 10–5) 68

Tabulka E.21 – Kancelářská budova: Riziko R1 pro chráněnou stavbu (hodnoty ´ 10–5) 69

Strana

Tabulka E.22 – Nemocnice: Charakteristiky okolí a celkové stavby 70

Tabulka E.23 – Nemocnice: Silové vedení 70

Tabulka E.24 – Nemocnice: Telekomunikační vedení 70

Tabulka E.25 – Nemocnice: Rozdělení osob a ekonomických hodnot do jednotlivých zón 71

Tabulka E.26 – Nemocnice: Činitele platné pro zónu Z1 (vstup zvenčí) 72

Tabulka E.27 – Nemocnice: Činitele platné pro zónu Z2 (lůžková část) 72

Tabulka E.28 – Nemocnice: Činitele platné pro zónu Z3 (operační blok) 73

Tabulka E.29 – Nemocnice: Činitele platné pro zónu Z4 (jednotka intenzivní péče) 74

Tabulka E.30 – Nemocnice: Sběrné plochy stavby a vedení 74 

Tabulka E.31 – Nemocnice: Očekávaný roční počet nebezpečných událostí 75

Tabulka E.32 – Nemocnice: Riziko R1 – Hodnoty pravděpodobnosti P pro nechráněnou stavbu 75

Tabulka E.33 – Nemocnice: Riziko R1 pro nechráněnou stavbu (hodnoty ´ 10–5) 76

Tabulka E.34 – Nemocnice: Riziko R1 pro chráněnou stavbu v souladu s řešením a) (hodnoty ´ 10–5) 77

Tabulka E.35 – Nemocnice: Riziko R1 pro chráněnou stavbu v souladu s řešením b) (hodnoty ´ 10–5) 77

Tabulka E.36 – Nemocnice: Riziko R1 pro chráněnou stavbu v souladu s řešením c) (hodnoty ´ 10–5) 78

Tabulka E.37 – Nemocnice: Náklady na ztráty CL (bez ochranných opatření) a CRL (s ochrannými opatřeními) 78

Tabulka E.38 – Nemocnice: Sazby příslušející k ochranným opatřením 79

Tabulka E.39 – Nemocnice: Náklady CPCPM na ochranná opatření (hodnoty v $) 79

Tabulka E.40 – Nemocnice: Roční úspora peněz (hodnoty v $) 79

Tabulka E.41 – Bytový dům: Charakteristiky okolí a stavby 80

Tabulka E.42 – Bytový dům: Silové vedení 81

Tabulka E.43 – Bytový dům: Telekomunikační vedení 81

Tabulka E.44 – Bytový dům: Činitele platné pro zónu Z2 (uvnitř budovy) 82

Tabulka E.45 – Bytový dům: Riziko R1 pro bytový dům v závislosti na ochranných opatřeních 83

Úvod

Údery blesku do země mohou být nebezpečné pro stavby a pro vedení.

Nebezpečí pro stavby může způsobit:

Následné účinky poškození a poruch se mohou rozšířit do okolí stavby a mohou ovlivnit jejich okolní prostředí.

Pro snížení ztrát způsobených bleskem mohou být požadována ochranná opatření. Zda a v jakém měřítku jsou potřebná, může být stanoveno oceněním rizika.

Riziko, definované v této části EN 62305 jako pravděpodobné průměrné roční ztráty na stavbě způsobené údery blesku, závisí na:

Údery blesku působící na stavbu mohou být rozděleny na:

Údery do stavby nebo připojeného vedení mohou způsobit hmotnou škodu a ohrožení života. Údery v blízkosti stavby nebo vedení stejně jako údery do stavby nebo vedení mohou způsobit poruchu elektrických a elektro-
nických systémů vyvolanou přepětími, která vznikla odporovou nebo induktivní vazbou mezi těmito systémy a bleskovým proudem.

Kromě toho mohou poruchy způsobené přepětími, která jsou vyvolána bleskem, ve spotřebitelských instalacích a v silových napájecích vedeních vyvolat v instalacích také spínací přepětí.

POZNÁMKA Selhávání elektrických a elektronických systémů není zahrnuto do souboru norem EN 62305. Může být učiněna odvolávka na EN 61000-4-5[2] 1).

Počet úderů blesku ovlivňujících stavbu závisí na rozměrech a vlastnostech stavby, na charakteristikách okolního prostředí stavby a připojených vedení, stejně jako na hustotě úderů blesku do země na ploše, kde jsou umístěny stavba a vedení.

Pravděpodobnost škod způsobených bleskem závisí na stavbě, připojených vedení a charakteristikách bleskového proudu, stejně jako na typu a účinnosti použitých ochranných opatření.

Průměrný roční rozsah následných ztrát závisí na rozsahu škod a následných účincích, které mohou vzniknout jako následek úderu blesku.

Účinek ochranných opatření vyplývá z vlastností každého opatření a může snížit pravděpodobnost poškození nebo rozsah následných ztrát.

Bez ohledu na výsledek jakéhokoli ocenění rizika může být rozhodnutí o provedení ochrany před bleskem přijato tam, kde se vyžaduje, aby nebylo žádné nepředvídatelné riziko.

1 Rozsah platnosti

Tato část EN 62305 platí pro ocenění rizika u staveb způsobeného údery blesku do země.

Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní přípustná mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz