ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.140.20 Leden 2013

Potraviny – Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě – HPLC metoda s přečištěním
na imunoafinitní kolonce

ČSN
EN 14132

56 0063

 

Foodstuffs – Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee – HPLC method with immunoaffinity column clean-up

Produits alimentaires – Dosage de l’ochratoxine A dans l’orge et le café torréfié – Méthode par purification sur colonne d’immuno-affinité suivie d’une analyse par chromatographie liquide haute performance (CLHP)

Lebensmittel – Bestimmung von Ochratoxin A in Gerste und Röstkaffee – HPLC-Verfahren mit Reinigung an einer Immunoaffinitätssäule

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14132:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14132:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14132 (56 0063) z listopadu 2009.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, IČ 539252, Ing. Soňa Baršová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 14132 EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 67.140.20 Nahrazuje EN 14132:2003

Potraviny – Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě – HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

Foodstuffs – Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee – HPLC method with immunoaffinity column clean-up  

Produits alimentaires – Dosage de l’ochratoxine A dans l’orge et le café torréfié – Méthode par purification sur colonne d’immuno-affinité suivie
d’une analyse par chromatographie liquide haute performance (CLHP)

Lebensmittel – Bestimmung von Ochratoxin A 
in Gersten und Röstkaffee – HPLC-Verfahren
mit Reinigung an einer Immunoaffinitätssäule

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2009-03-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14132:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Princip 6

4 Činidla 6

5 Zařízení 8

6 Postup 9

7 Postup pro přídavek 10

8 HPLC analýza 10

9 Výpočet 11

10 Preciznost 11

11 Protokol o zkoušce 12

Příloha A (informativní) Údaje o preciznosti 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 14132:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin – Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14132:2003.

Příloha A je informativní.

VAROVÁNÍ Ochratoxin A je silný nefrotoxin a jaterní toxin a uvádí se, že má imunosupresivní vlastnosti. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala ochratoxin A jako pravděpodobný lidský karcinogen (skupina 2B). Acetonitril je nebezpečný. Toluen je vysoce hořlavý a škodlivý. Je třeba dodržovat patřičná bezpečnostní opatření při zacházení s těmito sloučeninami.

Ochranné rukavice a ochranné brýle musí být používány po celou dobu a veškeré přípravy standardů a vzorků musí být prováděny v digestoři. Činnost prováděná mimo digestoř, jako je měření standardů na UV spektrofotometru, musí být prováděna se standardem v uzavřených nádobách.

Dekontaminační postup pro laboratorní odpad byl popsán Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), viz [1].

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení obsahu ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě pomocí přečištění na imunoafinitní kolonce a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Tato metoda byla validována pro obsah ochratoxinu A v ječmeni na koncentračních hladinách od 0,1 mg/kg do 4,5 mg/kg a v pražené kávě na koncentračních hladinách od 0,2 mg/kg do 5,5 mg/kg.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz