ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050 Leden 2013

Potraviny – Stanovení
3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

ČSN
EN 14573

56 0059

 

Foodstuffs – Determination of 3-monochlorpropane-1,2-diol by GC/MS

Produits alimentaires – Dosage du 3-monochlorpropane-1,2-diol par CG/SM

Lebensmittel – Bestimmung von 3-Monochlorpropan-1,2-diol mit GC/MS

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14573:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14573:2004. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14573 (56 0059) z dubna 2005.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, IČ 539252, Ing. Soňa Baršová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 14573 EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2004

ICS 67.050

Potraviny – Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

Foodstuffs – Determination of 3-monochlorpropane-1,2-diol by GC/MS

Produits alimentaires –
Dosage du 3-monochlorpropane-1,2-diol par CG/SM

Lebensmittel – Bestimmung
von 3-Monochlorpropan-1,2-diol mit GC/MS

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2004-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14573:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Princip 6

3 Činidla 6

4 Zařízení 7

5 Postup 7

6 Vyhodnocení výsledků 9

7 Preciznost 10

8 Protokol o zkoušce 10

Příloha A (informativní) Příklad vhodných GC/MS pracovních podmínek 11

Příloha B (informativní) Údaje o preciznosti 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 14573:2004) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin – Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu plynové chromatografie s detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie pro stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) v hydrolyzovaných rostlinných bílkovinách a v jiných potravinách [1]. Tato metoda byla validována prostřednictvím mezilaboratorních studií pro sladový extrakt, polévku v prášku, strouhanku, salám, náhražku sýra a hydrolyzovanou rostlinnou bílkovinu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz