ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.01; 33.180.01; 33.060.40 Leden 2013

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály
a interaktivní služby –
Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu
přes systém FTTH

ČSN
EN 60728-13-1

36 7211

idt IEC 60728-13-1:2012

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 13-1: Extension de marque pour le signal de diffusion sur le système FTTH

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 13-1: Bandbreitenerweiterung für Rundfunksignale in FTTH-Systemen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-13-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-13-1:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Účelem této normy je přesný popis systému vlákna do bytu (FTTH) pro rozšíření širokopásmového vysílání, které přenáší pouze signál ze služeb CATV, ke službám CATV plus šířené satelitní (BS) služby plus komunikační satelitní (CS) služby navíc k ostatním různým signálům, jako jsou datové služby.

Tato norma se omezuje na vysokofrekvenční přenos signálů přes systém FTTH (fibre to the home), proto tato část normy neobsahuje přenosové technologie IP.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1:1988zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60728-1:2007zavedena v ČSN EN 60728-1:2008 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

IEC 60728-6:2011zavedena v ČSN EN 60728-6 ed. 2:2012 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 6: Optická zařízení

IEC 60728-13:2010zavedena v ČSN EN 60728-13:2010 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

IEC 61280-1-3zavedena v ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy – Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

ITU-T Doporučení G.694.1nezavedeno

ITU-T Doporučení G.694.2nezavedeno

Informativní údaje z IEC 60728-13-1:2012

Mezinárodní normu IEC 60728-13-1 vypracovala technická skupina 5 Kabelové sítě pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby IEC/TC 100 Audio, video a multimediální systémy a zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1801/CDV

100/1931/RVC

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60728 se společným názvem Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068 (soubor) (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

ČSN EN 60825-12 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

ČSN EN 60875-1 ed. 2 (35 9230) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61280-1-1 (35 9270) Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-1: Postupy zkoušek pro všeobecné komunikační subsystémy – Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (35 9270) Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 2-9: Digitální systémy – Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

ČSN EN 61281-1 (35 9272) Optické vláknové komunikační subsystémy – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda analýzy elektrického spektra

ČSN EN 61290-1-3 ed. 2 (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda měření optického výkonu

ČSN EN 61291-1 ed. 2:2007 (35 9273) Optické zesilovače – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-2: Zkoušení a měření – Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

ČSN EN 61754-13 ed. 2 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC

ČSN EN 61755-1 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna – Všeobecně a návod

ČSN IEC 61931 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.1.2 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.2 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  

Zdroj: www.cni.cz